"Hong Kong-Shenzhen-Shantou 5D3N" ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 5 วัน 3 คืน โทร 02 887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


Hong Kong-Shenzhen-Shantou 5D3N ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 5 วัน 3 คืน article
โปรแกรมท่องเที่ยว
"Hong Kong-Shenzhen-Shantou 5D3N"
ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 5 วัน 3 คืน

CODE: HK004
 
จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @outbound
ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!
 เซินเจิ้น..ช้อปปิ้ง LOWU CENTER 
ฮ่องกง..วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านนาธาน

ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม
โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
 
วันแรก    กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - นั่งรถไปเซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER                                   

06.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6       
อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง
08.25 น. นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ (HX768/08:25-12:20) (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
12.20 น.   เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไ ทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ...หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (นั่งรถ) เซินเจิ้นตั้งอยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง  เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะ
ฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และ เขตมณฑลเซินเจิ้น เป็นหนึ่งในเขต เศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง มีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด   
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ด)  
…จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Lowu Center หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัด สินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่าน ต้องการอย่างเต็มที่ ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดต่างๆ มากมาย...

พักที่        Century Plaza Hotel / Bonanza Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่สอง    เซินเจิ้น - ผ่านชมสวนหงส์ซูหลิง แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น(อาทิเช่น หยก) – เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา - เข้าที่พัก

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
...หลังอาหารนำท่านผ่านชม สวนหงส์ซูหลิง ถือเป็นสวนสาธารณะแห่งชาติของจีนที่มีขนาดเล็กที่สุด และเป็นจุดชมวิว ที่ทัศนียภาพกว้างใหญ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง รวมไปถึงนกนานาพัน นกป่าโกงกาง, นกในตำนาน ฯลฯ...หลังอาหารนำท่าน แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น อาทิ เช่น งานแกะสลักจากหยก เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือเป็นเลือกเป็นของฝาก
...แล้วนำเดินทางสู่อำเภอหลู่ฮง (ลู่ฟง) ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาตาคาร (แวะทานระหว่างทาง)
...จากนั้นนำท่าน นมัสการ เฮียงบู๋ซัว หรือ เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริง ที่ชาวจีนในประเทศไทยได้ จำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์  ตัวเหลาเย ในวัดหยวนซัน  อายุประมาณ 800 ปี ที่มีชื่อเสียง โด่งดัง และเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลมานานแล้ว ว่ากันว่าพระพุทธรูป ตัวเหลาเยนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าใครขอพรแล้วจะสม ความปรารถนาทุกประการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่แดนไกลท่านจะสามารถให้พร และคุ้มครองได้เป็นอย่างดี  ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง  ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จใน ชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ใน ศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือ กันมาก...จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการนมัสการอนุสรณ์สถานของบุรพาจารย์ “ไตฮง”อันเป็น ที่นับถือของชาวจีนและศรัทธาของบุคคลทั่วไปในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน เมื่อยังมีชีวิตอยู่  ท่านได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ไว้อย่างมากมายมหาศาล ทั้งยังเป็นผู้ให้กำเนิด มูลนิธิปอเต็กตึ้ง   คนแรก ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความ  ใหญ่โตและสวยงาม   สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจด  บันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้  จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์  มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้ เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา  หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อ เป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้...แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองซัวเถา ซึ่งในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติใน  ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของ  ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่าง ๆ กว่า  30 ประเทศ  ทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลาน  ชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! เมนู อาหารแต้จิ๋ว)
พักที่   Platinum Crystal Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม    ซัวเถา - เกาะมาหยู - นั่งรถกลับเซินเจิ้น  - แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
...หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาหยู หรือ ไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชม วัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการ รูปปั้น เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นนำท่านชม วัดมาจู๊ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก ภายในวัดมีการตกแต่งอย่างงดงาม ที่บนหลังคาของวัดถูกประดับอย่างสวยงามด้วย รูปแกะสลักของมังกรล่อแก้ว  และหงษ์คู่ กับดอกโบตั๋น เทพเจ้ามาจู๊ เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน เชื่อกันว่าหากวันใดจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้เทพเจ้ามาจู๊ก่อน เพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย...

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แวะทานระหว่างทาง)
...เดินทางกลับ เมืองเซินเจิ้น ...นำท่านแวะ ชมศูนย์วิจัยยาจีน แหล่งแนะนำ สรรพคุณ ส่วนผสมมียาสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นยาครีม ฯลฯ หลายหลายให้ท่านได้เรียนรู้
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่       Century Plaza Hotel / Bonanza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      เซินเจิ้น – ฮ่องกง(นั่งรถเหมา) - ซิตี้ทัวร์ - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กลับกรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
...หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ ฮ่องกง (นั่งรถเหมา) นำท่านชมทัศนียภาพถ่ายรูป ณ จุดชมวิว เขาวิคเตอเรียพ้อยท์ (VICTORIA  POINT) ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ตลอดจนเกาะน้อ
ย ใหญ่ในทะเลจีนใต้จากมุมสูง (แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ)....นำท่านสู่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์  สถานที่พักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรัทธา อาทิ พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง...

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวัดนี้ และอธิษฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกกันว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย, สุภาพแข็งแรง อายุยืน, โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล …จากนั้นนำท่าน แวะชม โรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
...จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้งกันต่ออย่างจุใจ ย่านถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง มีเวลาให้ท่านทั้งวันให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า น้ำหอม หรือ ของเด็กเล่นฯลฯ  ณ ร้านช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกก็ได้
ค่ำ          อาหารอิสระตามอัธยาศัยไม่มีบริการ

วันที่ห้า สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพมหานคร
 ..หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
   เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX769/00:35-02:35) (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
   ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…..
***********************************************
จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @outbound
 

 

** ราคานี้รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ปแล้วค่ะ**
หมายเหตุ
 • ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมันหรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10  หยวน/วัน/ท่าน (** ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด = 120 หยวน/ต่อทริปนี้ค่ะ **)
 • รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
อัตรานี้รวม
-    ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
-    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. หรือตามข้อกำหนดของสายการบิน
-    ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
-    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)
-    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
-    ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
-    ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึ้นไม่รับคุ้มครอง ***)
อัตรานี้ไม่รวม
-    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
-    ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
-    ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
-    ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น, คนขับรถ = 120 หยวน/ต่อทริปนี้ค่ะ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:
       - รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )
       - คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปออกเดินทาง และมี หัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย
       - คณะผู้เดินทางจำนวน ไม่ถึง 15 ท่านออกเดินทางแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***  
-    ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาท ต่อผู้เดินทางภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-    ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
-    ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมันหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ
-      เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
-    เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขายสินค้าบริการ จากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้   
1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport)
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน   
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ/ทางตำรวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น   
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด  
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่า จะต้องคงมีอายุ เหลือ  ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
*** ลูกค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ม พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ***  
2.)    ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3.)    กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และ ข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้อรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 • เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่ สามารถขอคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า,ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง
 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันทำการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
 3. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง
 4. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @outbound

สายด่วน: คุณโบว์ 061 410 3338
061-406-6699 คุณก้อย
083-275-4848 คุณบี

 
Asia : Hongkong