ประเทศ ที่ต้องขอวีซ่า


เพิ่มเพื่อน


ประเทศ ที่ต้องขอวีซ่า article

 

 

เมื่อท่านต้องการเดินทางเข้าประเทศ ต่าง ๆ หลายประเทศกำหนดให้ต้องมีการขอวีซ่า เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศ  ต่อไปนี้คือข้อมูลของ บางประเทศ ที่ท่านต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ
....ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ท่านที่ไม่มีเวลาติดต่อขอวีซ่า เรามีบริการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประเทศต่อไปนี้ ออสเตรเลีย จีน

และ สำหรับท่านที่จองทัวร์กับเรา  เรามีบริการขอวีซ่า สำหรับทุกประเทศที่ท่านเดินทาง

...สนใจ ติดต่อ  02-8879680 และ 02-8878803

 

ประเทศ

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

ระยะเวลา

หมายเหตุ

       

NEPAL

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว (เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

3 วันทำการ

 *******

       

INDIA

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป พื้นหลังสีขาว (เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

5 วันทำการ

 *** India-ยื่น Transit Visa  ให้ลูกค้ากรณี request
ราคาจะต่างกับ Toruist Visa

       

CAMBODIA

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว (เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

4 วันทำการ

 *******

       

CHINA (Single)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว (เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)

4 วันทำการ
ด่วน 1 วัน
ด่วน 2 วัน

*******

       

CHINA
(Double 2
MONTHS)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว (เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

4 วันทำการ
ด่วน 1 วัน
ด่วน 2 วัน

*******

       

CHINA
(Multiple 6
MONTHS)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว (เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

4 วันทำการ
ด่วน 1 วัน
ด่วน 2 วัน

*******

       

CHINA
(Double 1 YEAR)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
(เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

4 วันทำการ
ด่วน 1 วัน
ด่วน 2 วัน

*******

       

SCHENGEN

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
(เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
4. หลักฐานการทำงาน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้แสดง หลักฐานการจดทะเบียนการค้า
5. หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้อง ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมจดหมายการันตรีเงินฝาก
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
7. หลักฐานการจองโรงแรม
8. กรมธรรม์ประกันการเดินทาง
9. จดหมายเชิญเพื่อไปติดต่อธุรกิจหรือไปทำธุรกิจจากทางเยอมัน

7 วันทำการ

รับยื่นเฉพาะกรณี Business เท่านั้น เอกสารการเงิน เน้นหลักฐานเป็น
Bank Gruarantee เป็นบัญชีเงินฝากเท่านั้นและ ต้องเคยเดินทางมาแล้ว ถ้าไม่เคยเดินเข้าต้องมีการโชว์ตัว

       

CANADA

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
(เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
4. หลักฐานการทำงาน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้แสดง หลักฐานการจดทะเบียนการค้า
5. หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้อง ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมจดหมายการันตรีเงินฝาก
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
7. หลักฐานการจองโรงแรม
8. กรมธรรม์ประกันการเดินทาง
9. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว

7 วันทำการ

เอกสารการเงิน เน้น หลักฐานเป็น Bank Guarantee
เป็นบัญชีเงินฝากเท่านั้น

       

AUSTRALIA

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
(เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
4. หลักฐานการทำงาน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้แสดง หลักฐานการจดทะเบียนการค้า
5. หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้อง ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมจดหมายการันตรีเงินฝาก
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
7. หลักฐานการจองโรงแรม

7 วันทำการ

ต้องมีที่อยู่ที่ AUS / NZ
แจ้งให้สถานฑูตทราบระยะเวลาการขอ Visa

       

NEWZEALAND

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
(เน้นให้เห็นหน้าชัดๆ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
4. หลักฐานการทำงาน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้แสดง หลักฐานการจดทะเบียนการค้า
5. หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้อง ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมจดหมายการันตรีเงินฝาก
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
7. หลักฐานการจองโรงแรม
8. กรมธรรม์ประกันการเดินทาง

7 วันทำการ

 *******