ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมนี - เช้ก - สโลวาเกีย - ฮังการี - ออสเตรีย 10 วัน โทร 02 887 8802 (Grand Eastern Europe 10 Days) By TG (EU003)
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน (Insight Eastern Europe 10 days) By TG (EU003) article

โปรแกรมท่องเที่ยว ทวีปยุโรป
Insight Eastern Europe 10 days
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ
เยอรมนี
- ออสเตรีย - เช้ก - สโลวาเกีย - ฮังการี
Code: EU 003

 

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

 

วันที่ 1    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)
22.00 น.    พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาร และการเช็คอิน
หมายเหตุ    ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน) การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่ 2    เวียนนา–ริงสตราเซ่–พระราชวังเชิงบรุนน์–คาร์ทเนอร์สตราเซ่-หมู่บ้านกรีนซิ่ง
01.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่  TG936
07.00 น.    คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเที่ยวชมเมือง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปตะวันออก เริ่มจาก ริงสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญอาทิ โรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ เปิดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรัสมาเรีย เทเรซา ที่มีรูปปั้นของจักรพรรดินีที่โด่งดัง ขนาบไปด้วยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด้านตรงข้ามเป็นพระราชวังฮอฟบวร์ค อดีตพระราชวังหลวงตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดี จากนั้นผ่านชมสถานที่สำคัญอาทิ  ซิตี้ฮอลล์, รัฐสภา, ผ่านปราเตอร์ (Prater) สวนสนุกที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ แล้วข้ามแม่น้ำดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ท่านได้ชมสายแม่น้ำดานูบใหม่และเก่า ที่มีความ สำคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
14.00 น.    เดินทางสู่เชิงบรุนน์ นำคณะเข้าชมความงามของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายใน Imperial Tour 22 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก
    นำท่านสู่สวนสาธารณะชตัทปาร์ค ที่มีรูปปั้นของโยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทประพันธ์เพลง เดอะ บลู ดานูบ แล้วเดินเข้าสู่เขตโอลด์ทาวน์ ที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่ จุดตัดของถนนคาร์ทเนอร์ Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งช้อปปิ้งสุดหรูหราในกรุงเวียนนา สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร,  คาเฟ่ และร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางสู่หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำไวน์สด ร้านอาหารที่เรียกว่า ฮอยริเก้  (Heuriger) ต้นตำรับขนานแท้พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองสร้างบรรยากาศให้รื่นรมย์
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3    กรุงเวียนนา-บูดาเปสต์ (ฮังการี)-เที่ยวชมเมือง-ล่องแม่น้ำดานูบ
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.    เดินทางสู่นครบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี สถาปัตยกรรมอันแสนคลาสสิคตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อันได้แก่เมืองบูดา และเปสต์ เป็นที่มาของคำว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ประดุจหนึ่งอัญมณีล้ำค่าแห่งแม่น้ำดานูบ
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย    เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นำชมจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ำสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค กล่าวกันว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ นำคณะข้ามสู่ฝั่งบูดา เพื่อขึ้นชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสู่คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก
19.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4    บูดาเปสต์-บราติสลาวา (สโลวัก)-กรุงปร๊าก-(สาธารณรัฐเชค)
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.    ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัก นำท่านขึ้นสู่ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ บันทึกภาพสวยจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ด้านข้างเป็นอาคารรัฐสภา แล้วเข้าสู่จัตุรัสย่านโอลด์ทาวน์ ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค ร้านค้า ไอสครีม ร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละคร และโบสถ์กลางใจเมือง
13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    เดินทางสู่กรุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5    ปร๊าก-มาเรียนสเก้ ลาซเน่-เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี-กรุงปร๊าก
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่เมืองมาเรียนสเก้ ลาสเน่ เมืองเล็กๆ เมืองแห่งสปาน้ำพุร้อน เพื่อสุขภาพที่ไม่แพ้ไปกว่าเมืองคาร์โลวีวารี่ เมืองมาเรียนส์เก้ ลาสเน่ (Marianske lazne) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำแร่ น้ำพุร้อน ระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสปา" ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและผืนป่าอันสีเขียวขจี นับว่าเป็นเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติกไม่แพ้เมืองแห่งการท่องเที่ยวอื่น ๆ เลยทีเดียว ไปเยี่ยมชมบ่อน้ำพุร้อนต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเมือง โดยบ่อแรกที่อยากแนะนำให้ไปเยือน คือ บ่อน้ำพุร้อนครีโซวี (Křížový pramen) หรือ ครอสสปริง เป็นบ่อน้ำพุ ร้อนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดที่สุดของเมืองมาเรียนสเก้ ลาซเน โดยบ่อน้ำพุ้ร้อนครีโซวี เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าน้ำในบ่อน้ำพุร้อนยังมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษา โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยว กับระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพ้อีกด้วย
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเที่ยวชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกหรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานผลิตจากสมุนไพรเป็นของที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่กรุงปร๊าก
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6    ปราสาทปร๊าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่า-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.    นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้เป็นทองคำ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.    นำท่านเดินสู่สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวาท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม จนเข้าสู่จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วโบฮีเมียที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นรำให้นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
วันที่ 7    ปร๊าก-เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก-ซาลส์กัมเมอร์กูท-ทะเลสาบวูลฟ์กัง
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.    นำท่านเดินทางโดยสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    เดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ประตูสู่เขตเทือกเขาแอลป์ ภูมิทัศน์อันงดงามของเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมในฤดูหนาว และสีฟ้าใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่าสน ทำให้ซัลทส์กัมเมอร์กูท เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนตามธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่จรดหุบเขาดัคชไตน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 พาท่านสู่ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง อิสระให้เดินเล่นชมเมืองที่แสนโรแมนติก
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCALARIA Europe’s superior event-resort  **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8    ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ฮัลล์ชตัทท์-มิวนิก-ช้อปปิ้ง-จัตุรัสมาเรียน
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.    ออกเดินทางสู่ฮัลล์ชตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    คณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย นำท่านเข้าสู่จัตุรัสเรสซิเด้นท์ อดีตวังหลวงของอาณาจักรบาวาเรีย, โรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก เข้าสู่จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT HOTELS MUNICH ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9    เที่ยวชมเมืองมิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.    เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรม ผ่านชมประตูชัยซีเกสตอร์ “Siegestor” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1850 เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียสละชีพในสงคราม นโปเลียน เลียบไปบนถนนลุควิกสตราสเซ่ “Ludwigstrasse” ถนนสายประวัติศาสตร์ ถนนสายนี้เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามสองฟากฝั่งถนน รวมถึงมหาวิทยา ลัยประจำเมืองอีกด้วย ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ยนตร์กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปิค แล้วนำท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวังฤดูร้อน ก่อนจะเดิน ทางสู่สนามบิน
11.00 น.    ถึงสนามบินนครมิวนิก เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.25 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925

วันที่ 10    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.10 น.    สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

 

PERIOD

Tour Fare

Adults

Child 4-11

With Bed

Child 4-6

No Bed

DBL

SGL

SGL

SUPP

NO TKT

ADL / CHD

25 ต.ค.-3 พ.ย. 2562

98,000.-

88,000.-

78,000.-

20,000.-

15,000.-

-34,000.-

-27,000.-

8-17 พ.ย. 2562

85,000.-

77,000.-

68,000.-

15,000.-

11,000.-

-28,000.-
-23,000.-

15-24 พ.ย. 2562

**30 พ.ย.- 9 ธ.ค. 2562**

83,000.-

75,000.-

66,000.-

15,000.-

11,000.-

-26,000.-
-21,000.-

**4-13 ธ.ค. 2562**

85,000.-

77,000.-

68,000.-

15,000.-

11,000.-

-28,000.-
-23,000.-

**29 ธ.ค 62 - 7 ม.ค. 63**

95,000.-

86,000.-

76,000.-

17,000.-

13,000.-

-34,000.-

-24,000.-

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

ค่าทัวร์รวม:

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
2.ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
•    10-14 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 32 ที่นั่ง
•    15-30 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 49-53 ที่นั่ง
3.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผู้นำเที่ยว)
4.ค่าเข้าชมสถานที่ดังนี้
•    ปราสาทกรุงปร๊าก
•    ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ
•    ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
5.ค่าไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชั่วโมง
•    ปร๊าก
•    บูดาเปสต์
•    เวียนนา
6.โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
7.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (4 Farewell dinner)
•    Bohemian dinner in Cesky Krumlov
•    Goulash party in Budapest
•    Heuriger Grinzing dinner in Vienna
•    Brewery Bavarian dinner in Munich
8.ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ท่าน/วัน
9.ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
10.ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
11.ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

ค่าทัวร์ไม่รวม :

1.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ผู้นำเที่ยว)
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
    หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ บริษัท กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 33,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1.    เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2.    ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3.    ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4.    ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5.    บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้  

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว                
ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว 
ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน 
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
    หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
    ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
    การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
    คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้


สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
    การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน


การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
    ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
    หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาทำการประมาณ 14 วันทำการ
(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือที่ VFS เชค)

 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • (วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปด้วย)

 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของสนธิสัญญาเชงเก้น ในกรณียื่นวีซ่าผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land
โปรแกรมการท่องเที่ยว ทวีปยุโรป