ข้อมูลการท่องเที่ยว ทวีปเอเซีย
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ข้อมูลการท่องเที่ยว ทวีปเอเซีย article
ASIA
ข้อมูลการท่องเที่ยว ทวีปเอเซีย

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 44 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโลก ทวีปเอเชียตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง 77 องศา 41 ลิปดาเหนือและลองติจูด 24 องศา 4 ลิปดา ตะวันออกถึง 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก
ทิศใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศตะวันตก ติดกับเทือกเขาอูราล ทวีปยุโรป

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียมีลักษณะเด่นคือ มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงอยู่เกือบใจกลางทวีป ภูเขาดังกล่าวทำหน้าที่เหมือนหลังคาโลกเพราะเป็นจุดรวมของเทือกเขาสำคัญ ๆ ในทวีปเอเชียจุดรวมสำคัญ ได้แก่ ปามีร์นอต ยูนนานนอต และอามีเนียนนอต เทือกเขาสูง ๆ ของทวีปเอเชียวางแนวแยกย้ายไปทุกทิศทุกทางจากหลังคาโลกเช่น เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคุนลุ้น เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาอัลตินตัก เทือกเขาฮินดูกูซ เทือกเขาสุไลมาน ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ มีระดับสูง 8,850 เมตร (29,028 ฟุต) เป็นยอดเขาสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างเทือกเขาเหล่านี้มีพื้นที่ค่อนข้างราบแทรกสลับอยู่ ทำให้เกิดเป็นแอ่งแผ่นดินที่อยู่ในที่สูง เช่น ที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงตากลามากัน ที่ราบสูงมองโกเลีย ที่ราบสูงยูนาน ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวข้างต้นทำให้บริเวณใจกลางทวีปเอเชียกลายเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญ ที่มีรูปแบบการไหลออกไปทุกทิศโดยรอบหลังคาโลก เช่น ไหลไปทางเหนือมีแม่น้ำ อ็อบ เยนิเซ ลีน่า ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำอามูร์ ทางตะวันออกมีแม่น้ำฮวงโห (หวงเหอ แยงซีเกียง (ฉางเจียง) ซีเกียง (ซีเจียง) ทางตะวันออกเฉียงใต้มีแม่น้ำแดงโขง เจ้าพระยา สาละวิน อิระวดี ทางใต้มีแม่น้ำพรหมบุตร คงคา สินธุ ทางตะวันตกมีแม่น้ำอามู ดาร์ยา จากที่สูงอมีเนียนนอต มีแม่น้ำไทกรีส ยูเฟรตีส บทบาทของลุ่มน้ำเหล่านี้ คือ พัดพาเอาตะกอนมาทับถมที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาล กลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยสำคัญ ๆ ของชาวเอเชีย โดยเฉพาะที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ จึงกลายเป็นแหล่งที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียโดยส่วนรวมประมาณครึ่งทวีปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตั้งแต่ปากีสถานถึงคาบสมุทรเกาหลี เป็นผลทำให้มีฝนตกชุกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมีอากาศหนาวในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเขตละติจูดกลางหรือเขตอบอุ่น แถบจีนและญี่ปุ่นจะได้รับอิทธิพลจากแนวปะทะอากาศบ่อยครั้ง ทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปตั้งแต่ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จะได้รับอิทธิพลของลมไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่นทำให้ดินแดนชายฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะได้รับความเสียหายจากลมและฝนเสมอ ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์สูตรจะมีปรากฏการณ์ของหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้มีอากาศลอยตัว ก่อเป็นพายุฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นประจำในเวลาบ่าย ๆ หรือใกล้ค่ำ แถบที่อยู่ลึกเข้าไปในทวีปห่างไกลจากทะเลจะมีภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย

สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ประชากร 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด เป็นพวกมองโกลอยด์ มีพวกคอเคซอยด์อยู่บ้าง เช่น ชาวรัสเซียอพยพมาจากยุโรปตะวันออก ประชากรของเอเชียมีความหลากหลาย ด้านประกอบอาชีพ เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ การเพาะปลูก ข้าว ข้าวโพด และมีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งเลี้ยงไว้เป็นอาหาร และทำงาน นอกจากนี้ยังมีการค้าขาย การประมง การทำเหมืองแร่

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1. การเพาะปลูกทำในที่ราบลุ่มของแม่น้ำต่าง ๆ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์ม ปอ ฝ้าย ชา กาแฟ ข้าวโพด
2. การเลี้ยงสัตว์ ในเขตอากาศแห้งแล้งจะเลี้ยงแบบเร่ร่อนซึ่งเลี้ยงไว้ใช้เนื้อและนมเป็นอาหารได้แก่ อูฐ แพะ แกะ โค ม้า และจามรี
3. การทำป่าไม้ ป่าไม้ในเขตเมืองร้อนจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่นำไปก่อสร้าง
4. การประมง ทำในบริเวณลำคลอง หนอง บึงและชายฝั่งทะเล
5. การทำเหมืองแร่ ทวีปเอเชียอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด
6. อุตสาหกรรม การทำอุตสาหกรรมหลายประเทศในเอเชีย เริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนแล้วพัฒนาขึ้นเป็นโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ประชากร
ทวีปเอเชียมีประชากรมากที่สุดในโลกประชากรส่วนใหญ่มาจากพันธุ์มองโกลอย์ ประชากรประมาณ 3,155 ล้านคนส่วนใหญ่ อาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ เช่น ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ลุ่มแม่น้ำแดงและลุ่มแม่น้ำคงคาส่วนบริเวณที่มีประชากรเบาบาง จะเป็นบริเวณที่แห้งแล้งกันดารหนาวเย็นและในบริเวณที่เป็นภูเขาซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณกลางทวีป

ศาสนา
ทวีปเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลก เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และยูดาห์ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูกว่า 500 ล้านคนในอินเดีย รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามมีผู้นับถือประมาณ 450 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๋อ ที่แพร่หลายในจีน ลัทธิชินโตในญี่ปุ่น

ทวีปเอเชีย มี 48 ประเทศ
1. อัฟกานิสถาน 2. อาร์เมเนีย 3. อาเซอร์ไบจาน 4. บาห์เรน 5. บังกลาเทศ 6. ภูฏาน 7. บรูไนดารุสซาลาม 8. กัมพูชา 9. จีน 10. ไซปรัส 11. จอร์เจีย 12. อินเดีย 13. อินโดนีเซีย 14. อิหร่าน 15. อิรัก 16. อิสราเอล 17. ญี่ปุ่น 18. จอร์แดน 19. คาซัคสถาน 20. เกาหลีเหนือ 21. เกาหลีใต้ 22. คูเวต 23. ตีร์กีซสถาน 24. ลาว 25. เลบานอน 26. มาเลเซีย 27. มัลดีฟส์ 28. มองโกเลีย 29. พม่า 30. เนปาล 31. โอมาน 32. ปากีสถาน 33. ฟิลิปปินส์ 34. กาตาร์ 35. ซาอุดีอาระเบีย 36. สิงคโปร์ 37. ศรีลังกา 38. ซีเรีย 39. ทาจิกิสถาน 40. ไทย 41. ตุรกี 42. เติร์กเมนิสถาน 43. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 44. อุซเบกิสถาน 45. เวียดนาม 46. เยเมน 47. ติมอร์เลสเต และ 48. ไต้หวัน (แต่สหประชาชาติไม่รับรองเป็นประเทศ)

ภูมิภาค ของทวีปเอเชีย
การแบ่งภูมิภาคทวีปเอเชีย แบ่งได้ 5 ภูมิภาคดังนี้
1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ ( Southeast Asia ) ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนและติมอร์เลสเต
2. เอเชียตะวันออก ( East Asia ) ได้แก่ ประเทศจีน มองโกเลีย ไต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีดินแดนอาณานิคมของอังกฤษคือ ฮ่องกง และดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกส คือ มาเก๊า
3. เอเชียใต้ ( South Asia ) ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภูฎานและมัลดีฟส์
4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ( Southwest Asia ) ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน กาตาร์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และไซปรัส
5. เอเชียกลาง ได้แก่ ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน เคอร์กิสถาน และอยู่ในทวีปยุโรป จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: บ้านจอมยุทธ.คอม และ บ้านมหาดอทคอม
โปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ

โปรแกรมท่องเที่ยว ทวีปเอเซีย article
โปรแกรมท่องเที่ยว ทวีปออสเตรเลีย
โปรแกรมท่องเที่ยว ทวีปแอฟริกา article
ข้อมูลการท่องเที่ยว ทวีปเแอฟริกา
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศโปรตุเกส
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศฮังการี
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี