ทัวร์แคนาดาตะวันออก - อเมริกา 11 วัน 7 คืน by QR (CAN5001) โทร 02 887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ทัวร์แคนาดาตะวันออก - อเมริกา 11 วัน 7 คืน by QR (CAN5001) article

Booking Online

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

 

ทัวร์ แคนาดาตะวันออก-อเมริกา 11 วัน 7 คืน (QR)

รื่นเริงหรรษา แคนาดาตะวันออก-อเมริกา
11 วัน 7 คืน

 


 

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60       กรุงเทพฯ

22.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร Q ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

 

วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 60      กรุงเทพฯ โดฮา มอนทรีออล

01.35 น.  เดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)

04.45 น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.20 น.  เดินทางต่อสู่ มอนทรีออล ประเทศแคนาดา สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR736 (ใช้เวลาบินประมาณ 13.25 ชั่วโมง)

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

14.45 น.  เดินทางถึง เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองควิเบค (ระยะทาง 256 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศแคนาดา เป็นเมืองเก่าเมืองแรกที่ชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาเป็นครั้งแรกเมื่อหลายร้อยปีก่อน ปัจจุบันเมืองควิเบกเป็นเมืองที่ใช้ภาษาสื่อสารกัน 2 ภาษา คือ อังกฤษ และฝรั่งเศส

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (1)
พักที่ DELTA HOTEL BY MARRIOTT QUEBEC หรือระดับเทียบเท่า

 

วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 60      ควิเบค มอนทรีออล

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)

นำท่านชมเมืองคิวเบก เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา ตั้งอยู่บนสองฝั่งริมเม่น้ำเซนต์ลอเรน ที่ยังคงกลิ่นอายของอารยธรรมฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คน หรือสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนรวมถึงภูมิอากาศด้วย ผ่านชม ตึกรัฐสภา (Parliament Building) อาคารที่มีความโดดเด่นเนื่องจากมีความสูงถึง 8 ชั้นสร้างขึ้นในปี 1877 นำท่านชม ชาโตว์ฟองโตแนค (Fairmont Le Chateau Frontenac) โรงแรมที่มีชื่อเสียงของเมืองคิวเบก โดยโรงแรมถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ปราสาทซึ่งในปี 1981 โรงแรมแห่งนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของประเทศแคนาดา จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะตามทางเดินลงมาด้านล่าง ย่านที่เรียกว่า Quartier Petit-Champlain ท่านจะได้พบกับร้านบูติกเล็ก ๆ ร้านกาแฟขนาดย่อม ๆ ซึ่งบรรยากาศของร้านค้าเหล่านี้ได้ผสมผสานกันอย่างลงตัว ให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศและความคลาสสิคของอาคารบ้านเรือนในบริเวณนี้ อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของย่านนี้คือ ถนนที่ปูด้วยก้อนหินแบบสมัยก่อน

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน (3)

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (ระยะทาง 256 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองแห่งความงดงามของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศแคนาดา มอนทรีออล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรีออลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสานกลิ่นไอของฝรั่งเศส และ ยุโรป แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออย่างชัดเจน

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (4)

พักที่ LE WESTIN MONTREAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 60      มอนทรีออล อ๊อตตาว่า คิงส์ตัน

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)

นำท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และ เมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ นำท่านเข้าชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล ตัวอาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก ภายในวิหารประดับด้วยไม้แกะสลัก และกระจกสีสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็น เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่ง แม่น้ำออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนตารีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวา ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา อีกทั้ง ยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกอีกด้วย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน (6)

บ่าย         นำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์กอธิค (Gothic Revival style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้วเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคิงส์ตัน (Kingston) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งของแคนาดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนตาริโอบรรจบกับแม่น้ำเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence River) เป็นจุดเริ่มต้นของ 1000 Island คิงส์ตันเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา แต่เนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กทำให้ถูกโจมตีจากอเมริกา ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่เป็น มอนทรีอัล โตรอนโต และเป็น ออตตาวา ในที่สุด

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (7)

พักที่ FOUR POINT BY SHERATON KINGSTON หรือระดับเทียบเท่า

 

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60      คิงส์ตัน โตรอนโต้ น้ำตกไนแองการ่า

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8)

นำท่านล่องเรือเที่ยวชม หมู่เกาะ 1,000 เกาะ (1000 Island) ชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆ มากมายนับพันๆ เกาะที่เรียงรายกันอย่างสวยงาม บ้างตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดาและบางเกาะตั้งอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ละเกาะนั้นจะมีบ้านหลากหลายสไตล์ของแต่ละเกาะถือเป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ ที่สวยงามน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (ระยะทาง 263 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน (9)

บ่าย         เมื่อเดินทางถึงเมืองโตรอนโต้แล้ว นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall) และผ่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (C.N. TOWER) สิ่งก่อสร้างที่เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่ปัจจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ ถ้าในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS) (ระยะทาง 128 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น้ำตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำด้านล่างตลอดเวลา และท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม้า (Horse Shoes) ของน้ำตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นได้จากทางฝั่งแคนาดาเท่านั้น

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (10)

พักที่ MARRIOTT ON THE FALLS (FALLSVIEW ROOM) หรือระดับเทียบเท่า

 

วันอังคารที่ 17 ต.ค. 60      น้ำตกไนแองการ่า บิงแฮมตัน

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (11)

นำท่าน ล่องเรือฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ ให้ท่านได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ำทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้ล่องเรือ ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และรายการเดินทางของท่านเป็นสำคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอย SKYLON (12)

บ่าย         นำท่านเดินทางข้าม สะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อข้ามมายังฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton) (ระยะทาง 356 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (13)

พักที่ HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือระดับเทียบเท่า

 

วันพุธที่ 18 ต.ค. 60      บิงแฮมตัน วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ต นิวยอร์ก

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (14)

นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 223 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

บ่าย         เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย เมื่อได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก เป็นนครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (15)

พักที่ CROWNE PLAZA NEWARK หรือระดับเทียบเท่า

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60      นิวยอร์ก

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (16)

นำทุกท่านลงเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสันมุ่งสู่ เกาะเทพีเสรีภาพ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นผ่านชม สะพานแขวนบรูคลิน ที่ถือเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกสร้างในสมัย ค.ศ. 1883 โดยปัจจุบันทางการได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาด้วย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (17)

บ่าย         นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก One World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต รายงานระบุว่า ตึก"วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐ จากเสาอากาศบนตัวอาคาร ที่มีความสูง 408 ฟุต จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่ที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาถึงนิวยอร์กแล้ว ต่างก็ต้องมา ณ ที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ บริเวณของไทม์ สแควร์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (18)

พักที่ CROWNE PLAZA NEWARK หรือระดับเทียบเท่า

 

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60      นิวยอร์ก โดฮา

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (19)

นำท่านสู่ เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองแมนฮัตตันแห่งมหานครนิวยอร์ก เป็นเจ้าบ้านที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณ 25 ล้านคนต่อปี เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและหากทุกท่านได้เดินชมสวนเข้ามาด้านใน ท่านจะพบกับลานน้ำพุเบเทสด้า (Bethesda Fountain) ซึ่งมีรูปปั้น “Angel of the Waters” ที่เป็นสัญลักษณ์ของเซ็นทรัล พาร์ค อยู่ใจกลางสวนโดยสถานที่แห่งนี้ได้เคยเป็นฉากในภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง กุมภาพันธ์ที่พระเอกชาคริต แย้มนาม เป็นพวก Homeless และมาอาศัยใน Central Park ตรงบริเวณน้ำพุเบเทสด้าซึ่งเป็นฉากที่แฟนภาพยนตร์น่าจะคุ้นเคยดี ส่วนในฤดูหนาว มีลานสเก็ตน้ำแข็งสองลาน หนึ่งในสองลานนี้จะถูกดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ภายในบริเวณรอบๆ สวน มี Strawberry field ที่เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของ จอห์น เลนนอนแห่งวงสี่เต่าทองหรือ “The Beatles” นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสวนสัตว์ เรือนไม้สวน เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติที่กว้างใหญ่ อ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยลู่วิ่ง และรวมไปถึงโรงละครกลางแจ้งเดลาคอร์เต้

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (20)

บ่าย         นำท่านสู่ ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่มีสินค้าและของแบรนด์เนมระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

16.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (21)
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

21.20 น.  เดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR702

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

 

วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60      โดฮา กรุงเทพฯ

17.35 น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

20.40 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ต่อด้วยเที่ยวบินที่ QR830

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60      กรุงเทพฯ

06.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

อัตราค่าบริการ

กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
 

อัตรานี้รวม:
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา
- ค่ารถรับ ส่งตามรายการ
- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
- ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม:
- ค่าหนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
- ค่าทิปคนรถ (4 USD ต่อวันต่อคน)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข:
- ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 33,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
- หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 2,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 33,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***


รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว ทวีปอเมริกา