สิงหาพาแม่เที่ยว เชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน (N2501)
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


สิงหาพาแม่เที่ยว เชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน (N2501)

 

"สิงหา...พาแม่เที่ยว" เชียงใหม่-เชียงราย

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 10-13 สิงหาคม 2556

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556        กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี    

06.00 น.            รถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางจาก สี่แยกเกียกกายข้าง ร.ร. โยธินบูรณะ บริการอาหารกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่มร้อน-เย็น

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์

ภาคบ่าย            เดินทางต่อเข้าสู่ เมืองเชียงใหม่

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง

จากนั้น      เข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นั่งรถรางชมวิถีชีวิตของสัตว์ยามค่ำคืน ตื่นเต้นเร้าใจสัตว์ป่า
ที่อาศัยอยู่แบบป่าธรรมชาติอย่างแท้จริง ทั้ง ฝูงกวาง ม้าลาย นกอีมู หมูป่า เก้ง เสือ สิงโต หม่าป่าจบการแสดง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว / หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556    วัดบ้านเด่น – เชียงดาว – ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า เราเปลี่ยนใช้รถตู้ท้องถิ่นเข้าชม วัดบ้านเด่น วัดงามที่กล่าวกันว่าเป็นวัดใหม่ที่สวยงามที่สุด
ของเชียงใหม่ จะงดงามดังคำล่ำลือรึไม่...คงต้องเดินทางมาพิสูจน์กันด้วยตาตนเอง สมควรแกเวลาเดินทางไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ภาคบ่าย            ขึ้น ดอยอ่างขาง มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชายแดนติดกับพม่า ที่นี่มีดอกไม้สวยๆ มากมาย พรรณไม้ในแปลงปลูก
จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดเวลา จนเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายละครและภาพยนตร์เสมอเยี่ยม หมู่บ้านนอแล
สัมผัสวิถีชีวิตชาวดอย มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านจำหน่ายและเยี่ยมฐานปฏิบัติการนอแล

                        จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก อ่างขางวิลล่ารีสอร์ท / หรือเทียบเท่า บนดอยอ่างขาง

                        บริการอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556(วันเฉลิมฯพระราชินี)            ตลาดแม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ – มหาเจดีย์ ๙ ชั้น วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย                        

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ที่พัก ลงจากดอยเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชคันเดิมเดินทางสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ช้อปปิ้ง ตลาดชายแดนแม่สาย ดินแดนเหนือสุดยอดของไทย

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมวังทอง

ช้อปปิ้งจนจุใจแล้วเดินทางเลาะเลียบตะเข็บชายแดนสู่ สามเหลี่ยมทองคำ จุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง

16.00 น.            ชม มหัศจรรย์มหาเจดีย์ ๙ ชั้น วัดห้วยปลากั้ง รูปร่างแปลกตาที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ ลักษณะทรงแหลมเก้าชั้น
บันไดทางขึ้นมีมังกรคู่ตั้งตระหง่าน บริเวณรอบเจดีย์มีพระธาตุจำลองประจำปีนักษัตรให้สักการะบูชา
สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า /

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม ที่พัก

 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556     วัดร่องขุ่น - เชียงราย- กรุงเทพฯ   

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เข้าชม วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างขึ้นตามนิมิตอย่างวิจิตรบรรจง

                        ผลงานของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

18.00 น.            บริการอาหารค่ำ ณ ร้านจันผา นครสวรรค์

22.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*****************************************************************************************************************

 

พิเศษ!..เฉพาะทริปนี้ คู่คุณแม่-คุณลูกที่ร่วมเดินทาง รับส่วนลดทันทีคู่ละ 1,000 บาท

 

 

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่                                              ท่านละ    7,650.-

เด็ก (ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)        ท่านละ     5,950.-

พักเดี่ยวเพิ่ม                                      ท่านละ    1,700.-

  

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          รถโค้ช

-          -รถท้องถิ่น

-          ค่าเข้าชมสถานที่

-          ค่าอาหาร 12 มื้อ

-          ค่าที่พัก 3  คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

-          มัคคุเทศก์ & เจ้าหน้าที่ดูแล      

-          ประกันอุบัติเหตุ   1 ล้านบาท/ 5 แสน (ไทยวิวัฒน์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ

-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน(ใช้รถตู้) เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
รายการท่องเที่ยว ในประเทศ ภาคเหนือ