ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน โดย EK ( HK 9302 )
ReadyPlanet.com
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน โดย EK ( HK 9302 )

 

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

 

ทัวร์ ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน (EK)

 

 

วันแรก              สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

 

10.00 .         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T ประตู 9

13.45         นำท่านเหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 ด้วย Air Bus A380  เครื่องบิน 2 ชั้น  สุดอลังการ ก่อนใคร!! ท่านจะพบกับที่นั่ง Economy รุ่นใหม่ นั่งสบาย เพลิดเพลินกับช่องเอนเตอร์เทรนเม้นท์กว่า 1,000 ช่อง กับจอทีวี 10.6 นิ้ว ไวด์สกรีนดิจิตอลส่วนตัว ทุกที่นั่งมีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่งท่านสามารถดูภาพยนตร์จาก Lap Top ของท่านเอง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.30 .         ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                  นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก BP International House หรือ เทียบเท่า
อิสระช่วงค่ำ (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม) ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราฮ่องกงที่มีชื่อเสียง และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมาย และที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) นำท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด" ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น

 

วันที่สอง            วิคตอเรียพีค – รี พัลส์เบย์ – เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง – หมู่บ้านชาวประมง Tai O – ล่องเรือชมอ่าวตุงชุง – ไหว้พระใหญ่ –  ซิตี้เกท เอาท์เลต

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย ขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์  ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่สถานีตุงชุง เพื่อ ขึ้นกระเช้านองปิง Standard Cabin มุ่งหน้าสู่ เกาะลันเตา จากระยะทางรวม 5.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 25 นาที ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์อันแสนประทับใจกับทัศนียภาพรอบกระเช้าแบบ 360 องศา ซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นสนามบินนานาชาติฮ่องกง ที่เป็นเกาะกลางทะเลได้อย่างชัดเจน กระเช้าจะนำท่านเลื่อนผ่านอ่าวตุงชุง ทะเลจีนใต้ และข้ามเขาอันเขียวขจีที่ท่านจะได้เห็นลำธาร น้ำตก ณ หุบเขาแห่งนี้จากบนกระเช้านองปิง เมื่อถึงจุดลงกระเช้า ท่านจะพบกับ หมู่บ้านนองปิง ที่ตกแต่งให้คงเอกลักษณ์ไว้ซึ่งแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมจีน  โดยเปิดเป็นร้านขายอาหาร ร้านขายของที่ระลึก จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสของเกาะลันเตา เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง Tai O ใช้เวลาเพียง 15 นาที สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงในระหว่างทาง เมื่อเดินทางมาถึงจุดขึ้นเรือนำท่านล่องเรือชมวิว หากโชคดีท่านจะได้พบกับ โลมาสีชมพู โผล่พ้นน้ำมาทักทายท่านอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าฝั่ง ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลแห้งจากร้านค้าที่ หมู่บ้าน Tai O เป็นของฝาก จากนั้นขึ้นรถบัสกลับหมู่บ้านนองปิงเพื่อให้เวลาอิสระทุกท่านกราบนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha Staue) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดโป่หลิน จนได้เวลานัดหมาย นำท่านขึ้นกระเช้ากลับลงมาสู่สถานีตุงชุง อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า แบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70% ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

ที่พัก : BP International House  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม            ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

                        จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับสินค้ามากมายราคาพิเศษ HONG KONG SUMMER SPECTACULAR 2014 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2557 สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น (อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกันการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง

22.10 น.         เดินทางจากฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK 385

00.05 น.         ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

**************************************************

เดินทาง 2557

ผู้ใหญ่

เด็กพักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน (มีเตียง)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

มีเตียง

ไม่มีเตียง

มิ.ย.

7-9, 14-16, 21-23, 28-30

20,500

20,500

19,500

18,500

5,000

ก.ค.

5-7, 19-21, 26-28

21,500

21,500

20,500

19,500

5,500

ส.ค.

2-4, 16-18, 23-25,
30 ส.ค.-1 ก.ย.

21,500

21,500

20,500

19,500

5,500

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม

1.       ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด)

2.       ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (2 คืนที่ฮ่องกง)

3.       ค่าอาหาร 4 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 1 มื้อ / อาหารค่ำ 1 มื้อ)

4.       ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 8 พ.ค. 2557)

5.       ค่ากระเช้านองปิง

6.       หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)

7.       ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)

2.       ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3.       ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

4.       ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

5.       ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.       ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

 

การยกเลิก :

-   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ  มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

-   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ   บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

-   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  7  วันทำการ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ :

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล
    ความล่าช้าของเที่ยวบิน และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม และการเมือง
    
โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

-   กรณีท่านไม่ต้องการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้

-   หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

-   ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว
   
จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

 

 

 

 
Asia : Hongkong