ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดย EK ( HK 9304 )
ReadyPlanet.com
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดย EK ( HK 9304 )

 

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

 

ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

 

โปรแกรมเดียวจัดครบ!!!

ชมโชว์ตระการตาที่ พระราชวังหยวนหมิง

เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง

ช้อปปิ้งจุใจ กงเป่ย หล่อวู เซนาโด้สแควร์ ถนนนาธาน หม่งก๊ก

ขอพร แก้ชง วัดกังหัน หวังต้าเซียน วัดอาม่า

วันแรก      สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น

11.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T ประตู 9

14.05 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 ด้วย Air Bus A380 เครื่องบิน 2 ชั้น สุดอลังการ ก่อนใคร!! ท่านจะพบกับที่นั่ง Economy รุ่นใหม่ นั่งสบาย เพลิดเพลินกับช่องเอนเตอร์เทรนเม้นท์กว่า 1,000 ช่อง กับจอทีวี 10.6 นิ้ว ไวด์สกรีนดิจิตอลส่วนตัว ทุกที่นั่งมีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่งท่านสามารถดูภาพยนตร์จาก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.05 น.  ถึง ท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่ Perthden Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง      เซินเจิ้น - Mineral Museum - Silk Shop - หล่อวู เซ็นเตอร์ - จูไห่ - ร้านถ่านไม้ไผ่ - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์ราชวงศ์ชิง - ตลาดกงเป่ย

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
Mineral Museum ศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม เครื่องประดับ หยก เครื่องสำอางสมุนไพรจีน ฯลฯ เลือกซื้อสัตว์นำโชคเผ่เย้า ซึ่งเชื่อว่าเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ครีมไข่มุก จากนั้นนำชม Silk Shop ศูนย์ผ้าไหมคุณภาพที่การันตีคุณภาพโดยรัฐบาล พบกับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ที่ทำจากผ้าไหมจีน ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการผลิต ซึ่งคุณสมบัติของผ้าไหมจีน คืออากาศร้อนไหมจะเย็น อาการเย็นหรือหนาวไหมจะอุ่น สวมใส่สบาย ไม่ติดตัว นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม เลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อที่ ย่านหล่อหวู่
สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ช แวะชมผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ เช่น สบู่ หมอน เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องนุ่งห่มต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จำลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักกิ่ง โดยสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นสวนสาธารณะที่ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นสวนสาธารณะอันเป็นที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮา แต่ปัจจุบันสวนสาธารณะที่กรุงปักกิ่งนี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพักของสิ่งต่างๆไว้ให้ดูเท่านั้น ทางรัฐบาลจีนจึงทิ้งสวนแห่งนี้ไว้เช่นเดิมไม่บูรณะขึ้นใหม่ จากนั้นนำท่านชม โชว์สมัยราชวงศ์ชิง อันสวยงามตระการตา จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง Undergroud mall หรือ ตลาดกงเป่ย เป็นตลาดใต้ดินที่มีร้านค้ามากว่า 5,000 ร้านค้า สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า เลียนแบบ แบรนด์เนมชื่อดัง เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง (4)
พักที่
Landmark Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม      จูไห่ - Lover Road - หวีหนี่ - บัวหิมะ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ - วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน - จูไห่

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
จากนั้นเดินทางสู่
Lover Road ถนนสายโรแมนติกที่ทอดยาวตามอ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยว ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ริมถนนสายนี้ถูกตกแต่งให้เป็นสวนหย่อมพักผ่อน โดยมีเก้าอี้สำหรับนั่งได้ 2 ท่าน วางตามแนวถนน จึงเป็นจุดที่คู่รักนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกัน จึงเรียกว่า ถนนคู่รัก ถัดไปไม่ไกลพบกับ Fisher Girl หรือ หวีหนี่ สัญลักษณ์ประจำเมืองจูไห่อีกแห่งหนึ่ง โดยรูปปั้นเป็นทำจากหินแกรนิต เป็นรูปผู้หญิงถือไข่มุก จากนั้นนำท่านแวะชมเลือกซื้อ บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านของชาวจีนอันเลื่องชื่อ

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง (6)

บ่าย         เดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ช แวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา แต่หากเพ่งมองดูดีๆ จะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังเห็นแล้วจะได้ระลึกถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โปรตุเกสมอบให้กับมาเก๊า และภายใต้ฐานรูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอีกด้วย เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ จากนั้นนำท่านสักการะ วัดอาม่า วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งมาเก๊า ภายในประดิษฐานอาม่า หรือที่รู้จักกันในนาม เจ้าแม่ทับทิม ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากแรงศรัธทาถวายแด่อาม่า เทพธิดาแห่งท้องทะเล ผู้ปกปักษ์คุ้มครองชาวเมืองให้พ้นจากภัยทางทะเล อิสระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นแวะไปชมความยิ่งใหญ่ ของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า และ มีคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เวเนเชี่ยน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมหรูหรา ระดับ 5 ดาว โดยจำลองบรรยากาศของเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี พบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเดินช้อปปิ้งไปตามร้านค้าต่างๆ กว่า 350 ร้านค้า กับสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ร้านค้าใจกลางยุโรป, ล่องเรือกอนโดล่า กับบรรยากาศสุดโรแมนติก, ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมยุโรปอันสวยงาม และการแสดงโชว์ต่างๆ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) 
จากนั้นเดินทางกลับ จูไห่ โดยรถโค้ช
พักที่
Landmark Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่      จูไห่ - ฮ่องกง - วัดแชกุง - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - สุวรรณภูมิ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) เช็คเอาท์จากโรงแรม เตรียมเดินทางสู่ ฮ่องกง

เดินทางสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกุง ซึ่งเป็น อีก 1 วัดสำคัญ ของชาวฮ่องกง และ ชาวจีน โดย มีความเชื่อว่า หากได้หมุนกังหันทองแดง 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้าย และ นำสิ่งดีๆ มาให้ โดยเฉพาะ วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือ วันตรุษจีนนั้น วัดกังหัน จะแน่นขนัดเป็นพิเศษ เนื่องจาก ความเชื่อที่ว่า หากได้หมุนกังหันแล้ว จะโชคดี ตลอดทั้งปี จากนั้น นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้นนำท่านชม โรงงานจิวเวลลี่ เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อและดูหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย         จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.50 น.  เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385

23.45 น.  ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 พ.ย. 59
วันที่ 14-17, 21-24 ม.ค. 60
ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน) เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
14,900 14,900 14,900 14,900
เด็กอายุ 2-11 ปี / พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 17-20 ธ.ค. 59
ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน) เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
16,900 16,900 16,900 16,900
เด็กอายุ 2-11 ปี / พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 4-7 ธ.ค. 59
ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน) เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
17,900 17,900 17,900 17,900
เด็กอายุ 2-11 ปี / พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป กลับ สายการบินเอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - สุวรรณภูมิ

2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า

3. ค่าอาหาร 9 มื้อ (อาหารเช้า 3 มื้อ / อาหารกลางวัน 3 มื้อ / อาหารค่ำ 3 มื้อ)

4. ค่าพาหนะเดินทางตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2559)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8. วีซ่าหน้าด่านสำหรับพาสปอร์ตไทย

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม ท่านละ 120 HKD / หัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว

6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)


การชำระเงิน
- มัดจำท่านละ 6,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 14 วันทำการ


การยกเลิก
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ  มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ  บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  7  วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด


หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม และการเมือง โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

- กรณีท่านไม่ต้องการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้

- ในระหว่างการเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่บริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจำหน่าย ในส่วนนี้ไม่บังคับการซื้อ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เดินทาง

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

- ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

- กรุ๊ปออกเดินทางกรณีมีผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ครบ 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์, ผู้ใหญ่ครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์

 
Asia : Hongkong