ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง 4 วัน by DD (LA19601)
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง 4 วัน by DD (LA19601)

 

 

กำหนดการเดินทาง: 

วันแรก                   กรุงเทพฯ อุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

 

04.00 น.          คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD)

05.55 น.          เดินทางสู่ .อุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9200

07.00 น.          เดินทางถึง สนามบิน จ.อุดรธานี นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จังหวัดหนองคาย

                         จากนั้น รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารครัวทานตะวัน (1)

09.00 น.          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย ลาว จ.หนองคาย ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว นำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่ เมืองวังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ 160 กม.)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารนางบด (เมืองวังเวียง) (2)

บ่าย                  นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารมีชัยผล (หลวงพระบาง) (3)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม New Daraphet  (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สอง                  วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวงซี บ้านผานม ตลาดมืด

 

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (4)

08.00 น.          นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และ เจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนาเป็นอย่างมาก บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่ แม่น้ำคาน มาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่าง มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมณีวัลย์ (5)

บ่าย                  แล้วล่องเรือกลับสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงาม นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่  น้ำตกตาดกวงชี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆบริเวณ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบางโดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ                     รับประทานอาหาค่ำ ณ ร้านอาหารอินโดชัยน่า (หลวงพระบาง) (6)
หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น ***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม New Daraphet  (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม                ทำบุญตักบาตร ตลาดเช้า พระราชวัง พระธาตุพูสี วัดวิชุน – เมืองวังเวียง

 

05.00 น.          ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง) และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (7)

08.00 น.          นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค..1904 (..2447) ซึ่ง สถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค..1975 (.. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม. หนัก 54 กก. กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว จากนั้นข้ามถนนนำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง นำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพาวิวเรียน (8)

บ่าย                  หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

ค่ำ                     เดินทางถึง เมืองวังเวียง รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารนางบด (9)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VangVieng Riverside (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่                     วังเวียง เวียงจันทน์ ด่านสะพานมิตรภาพไทย ลาว – จ.หนองคาย อุดรธานี กรุงเทพฯ

 

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (10)

08.00 น.          ออกเดินทางไปยัง เวียงจันทน์ ตามเส้นทางเดิม (เส้นทางวังเวียง)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแม่โขง (เมืองเวียงจันทน์) (11)

                         นำท่านชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว สักการะ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตรทุกๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่ม ดอก ไม้และปราสาทผึ้ง ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศส เข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง

15.30 น.          เดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพ ก่อนข้ามด่านกลับประเทศไทย ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) เพื่อได้เป็นของฝากก่อนเดินทางกลับเมื่อได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.หนองคาย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน จ.อุดรธานี เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.35 น.          เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9217

19.35 น.          เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : 23 - 26 ต.ค. / 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2559

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

15,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)

14,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม )

13,900.-

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

3,500.-

 

** เดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท และ พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 500  บาท **

 

หมายเหตุ: สำหรับคณะจอยทัวร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่ายานพาหนะกรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

-  ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน (พักห้องคู่)

-  ค่ายานพาหนะในการเดินทาง
-  ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวในหลวงพระบาง

-  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

-  ค่าอากรท่องเที่ยวประเทศลาว

-  ค่าประกันอุบัติเหตุ

-  ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

-  ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

-  ค่าตักบาตรข้าวเหนียว

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
   สั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

-  หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ

-  ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 6,000 บาท

-  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

 

การยกเลิก

-  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท

-  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 - 20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์

-  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยัน
จากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุ
ต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

-  อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ

-  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความ
   สำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความ
   ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 
Asia: Laos