ทัวร์ทิเบต หลังคาโลก ที่ราบสูงชิงไห่ สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว 8 วัน by TG ( TI1201 )
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ทิเบต หลังคาโลก ที่ราบสูงชิงไห่ สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว 8 วัน by TG ( TI1201 )

 

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

ทัวร์ ทิเบต หลังคาโลก ที่ราบสูงชิงไห่ สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว 8 วัน (TG)

ทิเบต..หลังคาโลก ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์

สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก

ชมเทือกเขาคุนลุ้นและดินแดนที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเสมือนแดนสวรรค์บนดิน

 

สำหรับทางรถไฟสายทิเบต-ชิงไห่ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงที่สุดและยาว 1,142 กิโลเมตร ได้วางรางแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมในปีพ.ศ. 2548 และเริ่มทดลองใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้น จากเมืองซีหนิง (เมืองเอกมณฑลชิงไห่) ถึงเมืองลาซา (เมืองเอกเขตปกครองตนเองทิเบต) โดยส่วนหนึ่งของเส้นทางที่มีความยาวราว 960 กิโลเมตรได้สร้างอยู่บนความสูงมากกว่า 4,000 เมตรจนถึงสูงสุด 5,072 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำลายสถิติเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในเปรู มาเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก ที่ส่วนใหญ่เป็นเขตที่ไม่มีผู้คนอาศัยและอากาศหนาวเย็น
        บริษัท ขอเสนอโปรแกรมทิเบต-รถไฟ สำหรับผู้ที่รักการเดินทางกับเส้นทางที่ท้าทายสู่ดินแดนที่ชาติตะวันตกและรัสเซียเคยแข่งขันกันเข้าไปสำรวจ..... แต่ท้ายที่สุดก็พบเพียงว่าดินแดนลึกลับแห่งนี้มีเพียงศาสนาเท่านั้นที่ดูมีค่ามากที่สุดสำหรับชาวทิเบต

 

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หอบหืด

กำหนดการเดินทางของปี 2560 :  ( รับกรุ๊ปละ 15 คนเท่านั้น )
9-16 เมษายน / 13-20 พฤษภาคม / 6-13 มิถุนายน / 16-23 ตุลาคม /
11-18 พฤศจิกายน 2560

 

วันแรก :  กรุงเทพ – เฉิงตู – เมืองโบราณหวงหลงซี – ซีหนิง

07.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ H - J สายการบินไทย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง

10.15 น.  เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน TG618 (10.15-14.25) (อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

14.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตูชวงหลิว เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ นำท่านเดินทางไปชม เมืองโบราณหวงหลงซี เมืองเก่าแก่ที่รัฐบาลจีนใช้เงินลงทุนเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพื้นที่กว่า 300 ล้านหยวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงหลง ปัจจุบันอาคารบ้านเรือน โรงน้ำชา และวัดเก่ายังคงรักษาไว้ตามรูปแบบดั้งเดิม ที่นี่ได้ถูกพัฒนาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเฉินตู และเป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ของจีนอีกด้วย

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (1)

18.15 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู อาคารโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองซีหนิง

20.25 น.  เดินทางสู่ เมืองซีหนิง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA4205 (20.25-22.15)

22.15 น.  เดินทางถึงเมืองซีหนิง หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้วเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
พักที่โรงแรม
SOFITEL HOTEL (5*), XINING หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สอง :  วัดถ่าเอ๋อร์ - ขึ้นรถไฟ - ที่ราบสูงชิงไห่ - เก๋อเอ๋อร์มู่

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)

08.30 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม พร้อมกระเป๋าสัมภาระโดยพร้อมเพรียง ซีหนิง อยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) กับที่ราบสูงชิงจั้ง (ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) ระหว่างเขตการเกษตรกับเขตปศุสัตว์ และระหว่างวัฒนธรรมฮั่นกับวัฒนธรรมทิเบต เป็นเมืองศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวในที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย 34 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าฮั่น หุย ทิเบต ถู่ มองโกล และซ่าลา ฯลฯ ขณะเดียวกัน ซีหนิงเป็นจุดที่ต้องแวะผ่านใน "เส้นทางสายไหม" โบราณทางตอนใต้ และ "เส้นทางโบราณซีอาน-ทิเบต" นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ของจีนเป็นต้นมา ซีหนิงเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญและเป็นเมืองสำคัญทางการทหารในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนจนได้รับสมญานามว่าเป็น "ชัยภูมิระหว่างชิงไห่กับทิเบต"

09.30 น.  นำชม วัดถ่าเอ๋อร์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดขององค์จงคาปา ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยและในทิเบตปัจจุบัน รับทราบเรื่องราวของผู้ก่อตั้งนิกายเป็นพื้นฐานก่อนเข้าสู่แดนพระพุทธศาสนาแห่งหลังคาโลก
** ข้อแนะนำ : ท่านควรเลือกซื้อขนมหรือผลไม้ รวมถึงน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับขึ้นไปทานบนรถไฟ ที่ร้านค้าภายในอาคารผู้โดยสารของสถานีรถไฟ เพราะราคาจะถูกกว่าที่ขายบนรถไฟ **

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน (3)

14.00 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ เป็นรถไฟสายที่สูงที่สุดในโลก ทำลายสถิติรถไฟในเปรู ด้วยความสูง 5,072 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สูงกว่าเปรู 255 เมตร

15.00 น.  นำท่านขึ้นรถไฟขบวน Z21 มุ่งหน้าสู่ กรุงลาซา ดินแดนหลังคาโลกอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตนับถือพุทธแบบวัชรยาน

15.20 น.  ขบวนรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจาก สถานีรถไฟซีหนิง
เชิญพักผ่อนบนรถไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่แต่งแต้มไว้อย่างเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติ ขบวนรถไฟแล่นออกนอกเมืองซีหนิง ผ่านทะเลสาบชิงไห่
ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ที่สุดของประเทศจีน อยู่ในมณฑลชิงไห่ สหประชาชาติจัดให้เป็น "พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก" มีจุดเด่นคือ มีน้ำไหลเข้าอย่างเดียว โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,500 ตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,196 เมตร มีความยาวจากตะวันตกถึงตะวันออก 106 กิโลเมตร และมีความกว้างจากเหนือถึงใต้ 63 กิโลเมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 19 เมตร และลึกที่สุด 39 เมตร โดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศทาง
อิสระอาหารเย็นบนรถไฟ

22.15 น.  ขบวนรถไฟนำท่านเดินทางถึง สถานีเก๋อเอ๋อร์มู่ เมืองเก๋อเอ๋อร์มู่เป็นไข่มุกดวงใหม่แห่งหลังคาโลก ห่างจากเมืองซีหนิง 830 กม. อยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่และเชิงเขาคุนลุ้น เป็นเมืองที่มีพื้นที่ปกครองมากที่สุดของโลก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากถึง 2,800 กว่าปี ตัวเมืองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 ตอนที่ทหารเหมาเจ๋อตุงสร้างทางหลวงเพื่อขนส่งสิงค้าให้เข้าทิเบตได้ง่ายขึ้น เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของหลังคาโลก รองลงมาจากเมืองลาซาและซีหนิง

22.40 น.  ขบวนรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจาก สถานีเก๋อเอ๋อร์มู่        

รถไฟออกจากเมืองเก๋อเอ๋อร์มู่ประมาณ 60 กิโลเมตร ผ่าน ทะเลสาบเกลือฉา เออร์ ฮั่น เป็นทะเลสาบน้ำเกลือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มุ่งหน้าสู่ที่ราบสูงหลังคาโลก ก่อนขึ้นหลังคาโลกโปรดอย่ากังวลเรื่องอ๊อกซิเจน เพราะอยู่ในรถไฟที่ปิดมิดชิดมีระบบอ๊อกซิเจนทั้งในห้องพักบริเวณหัวเตียงและส่วนกลางตรงบริเวณทางเดิน หากท่านรู้สึกหายใจลำบาก บนรถไฟมีท่ออ๊อกซิเจนไว้บริการ (บนขบวนรถไฟมีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และน้ำอุ่นบริการตลอด 24 ชั่วโมง) ภายในตู้รถไฟมีเครื่องทำความร้อน หรือ ฮีตเตอร์ติดตั้ง และท่ออ๊อกซิเจน บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

วันที่สาม :  เทือกเขาคุนลุ้น - สถานีถังกู่ล่า - ลาซา

03.40 น.  รถไฟผ่าน เขาหิมะยู่ จู (YU ZHU MTN. สูง 4,400 เมตร) เขาหิมะยู่ จูเป็นที่ตั้งของยอดเขาคุนลุ้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,178  เมตร แม้เดือนกรกฎาคม (หน้าร้อนสุดของจีน) ก็ยังมองเห็นปรากฏการณ์หลากหลายที่เปลี่ยนแปลงจากแสงแดดส่องหิมะและธารน้ำแข็งที่อยู่บนเขา เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน น้ำแข็งกับหิมะละลายกลายเป็นแหล่งเกิดของน้ำพุคุนลุ้น และแม่น้ำเก๋อเอ๋อร์มู่ ในช่วงหน้าหนาวที่หลังคาโลกเต็มไปด้วยหิมะ แต่เขาหิมะยู่ จูจะ สวยงามกว่าใครเพื่อน จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เทือกเขาคุนลุ้นแห่งนี้นับเป็นกระดูกสันหลังของภูเขาทั้งหลายของประเทศจีน รวมความยาว 2,400 กิโลเมตร กว้าง 70 กิโลเมตร มีความสูงเฉลี่ย 5,000 เมตร ยอดเขาสูงสุดสูงถึง 7,719 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในนิทานโบราณจีนมักจะเรียกเป็นชีพจรมังกร เป็นต้นกำเนิดของลัทธิเต๋า ชาวจีนจึงนับให้เป็นแหล่งเกิดความศิวิไลกว่า 5,000 ปีของประเทศจีน รอดอุโมงค์คุนลุ้นซึ่งยาวถึง 1,684 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุดติดลบ 30 องศา เป็นอุโมงค์ที่ยาวสุดในเขตดินน้ำแข็ง
รถไฟวิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตว์เขอ เข่อ ซี ลี่ เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุดและมีจำนวนสัตว์ป่ามากที่สุดของจีน มีเนื้อที่
8.3 ตร.กม. ระดับเหนือน้ำทะเล 4,800 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี ( 30 เมตรต่อวินาที ) มีสภาพอากาศรุนแรงทำให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัยเลย เรียกว่าเป็นขั้วโลกแห่งที่สาม แต่กลับกลายเป็นสวนตามธรรมชาติที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆมากถึง 230 ชนิด เพื่อไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จำเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้นเหนือพื้นดินเพื่อให้รถไฟวิ่งได้ อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขตจำกัด รถไฟแล่นข้ามสะพานชิงสุยยาว 11.7 กิโลเมตร เพื่อข้ามแม่น้ำฉู่ หม่า เออร์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้ ผ่าน หมู่บ้านอู่เพ้าเหลียง (WUPAOLIANG) สูง 4,700 เมตร รอดอุโมงค์ลมไฟ เป็นอุโมงค์ที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก สูง 5,010 เมตร ยาว 1,338 เมตร พื้นดินของอุโมงค์ 80% เป็นดินน้ำแข็ง ใช้เวลา 10 เดือนสร้างเสร็จ มีนักวิชาการทั้งหมดสามรุ่นได้เก็บข้อมูล ณ ที่นี่นานถึง 73 ปี เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟเข้าสู่เมืองลาซา ชมทุ่งหญ้าบนเขาสูง ผ่าน แม่น้ำโทงเทียน ซึ่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว ในฉากตอนที่พระถังซำจั๋งเดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียได้เดินทางผ่านที่นี่ พระไตรปิฎกโดนปลายักษ์กินไปหมด ต่อมาหลังจากได้พระไตรปิฎกคืนกลับมาแล้วจึงต้องนำมาตากแห้งบนสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ำสายต้นกำเนิดและแม่น้ำแยงซีเกียง เขาถังกู่ล่า อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กลาเซียเจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุงยาว 14 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งใหญ่

05.50 น.  รถไฟจะแล่นช้าๆให้ท่านชมวิว ช่องเขาถังกู่ล่า สูง 5,072 เมตร ซึ่งเป็นประตูเข้าทางสู่ดินแดนทิเบตและเป็นจุดที่สูงที่สุดที่รถไฟสายนี้แล่นผ่าน
รถไฟลงจากเขาถังกูล่ามายังทิศใต้ บริเวณเชิงเขาแห่งนี้เป็น ทุ่งหญ้าเชียงถัง พื้นที่กว่า
6 แสนตารางกิโลเมตร ดูเหมือนผ้าฮาต๋าสีเขียวผืนหนึ่งปูไว้บนที่ราบสูง รถไฟวิ่งท่ามกลางท้องทุ่งดอกหญ้าทุ่งมัสตาร์ด ขอบฟ้าสุดสายตาสองข้างทางรถไฟเป็นภาพแนวภูเขาหิมะติดๆ กันยืดยาวไปตามเส้นขอบฟ้า นอกจากนั้นยังมีทะเลสาบน้อยใหญ่ และน้ำพุร้อนอีกมากมายกระจายอยู่ในทุ่งหญ้า ในช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะพบเห็นชาวทิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่งนี้นานถึงครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกชมงานแข่งม้า ณ ที่นี่

อิสระอาหารเช้าบนรถไฟ

08.15 น.  รถไฟแล่นผ่านเลียบริมทะเลสาบชัวนาซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเล 4,300 เมตร รถไฟจะแล่นห่างจากทะเลสาบในระยะใกล้เป็นเวลานานพอสมควร ท่านสามารถเก็บภาพความงดงามของทะเลสาบได้อย่างจุใจเต็มอิ่ม ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน หญ้าในริมน้ำสีแดงไปหมดตัดกับสีน้ำเงินของน้ำและสีขาวของหิมะบนยอดเขาริมทะเลสาบ บางครั้งอาจพบนกแปลกตาอันสวยงามเป็นฝูงๆ บินอยู่เหนือน้ำ

ถึง เมืองตังโสง เมืองที่ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าทิเบต รอบๆเมืองเต็มไปด้วยเขาหิมะ

ถึง เมืองหยัง ปา จิ๋ง เป็นเมืองที่มีน้ำแร่ร้อนมากที่สุดของทิเบต ขณะนั่งบนรถไฟเห็นไอน้ำร้อนกำลังลอยขึ้นมา จากตามพื้นทั่วไป

หลังจากรถไฟลอดออกจากอุโมงค์หยัง ปา จิ๋ง ซึ่งยาว 42.5 เมตร จากนั้นรถไฟจะแล่นข้ามสะพานแม่น้ำลาซา เพื่อรอดอุโมงค์ หลิ่ว อู๋ อุโมงค์แห่งสุดท้ายที่รถไฟสายนี้ต้องแล่นผ่าน

อิสระอาหารกลางวันบนรถไฟ

12.30 น.  ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานีลาซา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการนั่งรถไฟมาตลอดวัน เชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร

เย็น         เดินทางไปชมโรงแรมที่เป็นพิพิธภัณฑ์ BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จมาประทับที่นี่ ซึ่งของตกแต่งทุกชนิดในโรงแรมนี้เป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ที่เจ้าของโรงแรมได้เก็บสะสมหามาจากแหล่งต่างๆทั่วทิเบต หากท่านสนใจสินค้าชิ้นใดเป็นพิเศษ ก็สามารถเลือกซื้อได้เช่นกัน

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ (4)

พักที่โรงแรม INTERCONTINENTAL LHASA PARADISE HOTEL (5*), LHASA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่ :  พระราชวังโปตาลา - ตำหนักนอร์บุลิงฆา - วัดโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)

นำชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (เดินขึ้นประมาณ 25-30 นาที) ซึ่งมีความสูงราว 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องหับต่างๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์ซองเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีน และ ชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาได้ใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัม พุทธเจ้า จวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของดาไลลามะที่ 5 ประมาณปี ค.ศ. 1645-1693 (องค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14 ซึ่งลี้ภัยไปอยู่ที่ธรรมศาลาในประเทศอินเดีย) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง โดยใช้พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ ( องค์ที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 ) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บพระไตรปิฎก

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน (6)

บ่าย         นำชม ตำหนักนอร์บุลิงฆา อันเป็นพระราชวังฤดูร้อนคู่กันกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา ความหมายเดิมของชื่อ นอร์บุลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณีสร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อยๆ แม้แต่ดาไลลามะองค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่างๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก นำชม วัดโจคัง ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ (Jokhang Temple) เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจำนวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่ สร้างในสมัยของกษัตริย์ซองเซิน กัมโป ( ปี ค.ศ. 620-649 เป็นผู้ที่รวมอาณาจักรทิเบตให้เป็นปึกแผ่น ) เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์คือ เจ้าหญิงเหวินเฉิงแห่งจีน และเจ้าหญิงภริคุติแห่งเนปาลนำเข้ามายังทิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่า ก่อนที่กษัตริย์ซองเซินกัมโปจะสร้างวัดต้าเจาซื่อ (วัดโจคัง) ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้น ปรากฎว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเองภาพนิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตที่ดี กษัตริย์ซองเซิน กัมโป ก็เลยให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิงนำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย ในบริเวณหน้าวัดท่านจะเห็นชาวทิเบตจำนวนมากนอนกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์  ชาวทิเบตที่เดินเข้าแถวเพื่อเข้าไปด้านใน บ้างถือกระติกน้ำมันเนย บ้างถือถุงเนยแข็ง เพื่อไปเติมตะเกียงบูชาพระ จากนั้นนำท่านออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่ ถนนบาร์ฆอร์ หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ (7)

พักที่โรงแรม INTERCONTINENTAL LHASA PARADISE HOTEL (5*), LHASA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้า :  วัดกานเดน - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - วัดเซรา - ชมโชว์ Princess Wencheng Large Live

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8)

นำท่านเดินทางสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลาซา 40 กิโลเมตร ( บนเส้นทางเดียวกันนี้เป็นเส้นทางรถอีก ทางหนึ่งที่มีผู้นิยมเดินทางสู่ทิเบตโดยเริ่มที่มลฑลยูนนาน ) สู่ยอดเขาที่ความสูง 4,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ก่อนถึงวัดกานเดน ให้ท่านบันทึกภาพวัดในมุมแบบกว้าง ณ จุดชมวิว ท่านจะได้เห็นอาณาเขตของวัดที่ดูเหมือนตั้งอยู่บนหน้าผาสูงแล้ว ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของธรรมชาติอันสวยงามของขุนเขาที่สลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา วัดกานเดน (GANDEN MONASTERY) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1409 โดยซงฆาปา เป็นผู้ริเริ่มลามะนิกายหมวกเหลือง ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกในนิกายหมวกเหลือง หรือ นิกายกานเดน เป็นสถาปัตยกรรมแบบทิเบตโดยแท้จริง (กานเดน หมายถึง มีความสุขในภาษาทิเบต และยังเป็นชื่อเรียกของสวรรค์ของตะวันตก ซึ่งเป็นที่ประทับของพระศรีอริยะเมตไตรย (พระพุทธเจ้าในอนาคต)) วิหารที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 1,600 ตร.ม. สามารถจุรองรับลามะได้ถึง 3,500 รูป ในช่วงปี ค.ศ.1959-1966 ที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน วัดกานเดนได้รับความเสียหายจากไฟไหม้และระเบิดโดยพวกขบวนการเรดการ์ด กองทัพแดง และได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในภายหลัง

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน (9)

บ่าย         นำชม วัดเซรา (Sera Monastery) ซึ่งอยู่ห่างไปทางเหนือ 5 กิโลเมตร บริเวณเชิงเขาตาติปู และสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระซงฆาปาศึกษาธรรมและปฎิบัติกรรมฐาน ทางเหนือของเมืองลาซาขึ้นไป สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของซงฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 ( ซงฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผู้ปฏิรูปและก่อตั้งพุทธศาสนา ลัทธิเกลุคปา (Gerlugpa Sect) หรือ นิกายคุณธรรม ซึ่งนิยมเรียกนิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ซงฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์ดาไลลามะที่ 1 อารามแห่งนี้เคยมีพระจำวัดอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต เนื่องจากมีสำนักสงฆ์ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีพระจำวัดอยู่ประมาณ 300 รูป อาคารหลักๆ ของอารามยังคงอยู่ในสภาพดี เนื่องจากไม่ถูกทำลายลงในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม ทุกๆวันช่วงบ่ายแก่จะมีการฝึกฝนทางธรรมโดยการใช้การตั้งและตอบคำถาม โดยที่ลามะแต่ละรูปจะมารวมตัวที่ลานวัด เพื่อทดสอบพระธรรมในรูปแบบการตั้ง ปุจฉาและ วิสัชนาและอาจได้ชมพระที่วัดนี้ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทิเบต สถานที่สะสมวัตถุโบราณ และภาพพระบฏสำคัญต่างๆ

เย็น         รับประทานอาหารเย็น HOT POT (10)

หลังอาหารเย็น นำท่านชมสุดยอดการแสดงโชว์ Princess Wencheng Large Live ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด ใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆ

พักที่โรงแรม INTERCONTINENTAL LHASA PARADISE HOTEL (5*), LHASA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่หก :  ลาซา - ทะเลสาบยัมดก - วัดเพลกอร์ - เจดีย์คุมบุม - กังสเต - ชิกัตเช่

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (11)
นำท่านออกเดินทางบนเส้นทางทิศตะวันตกสู่ เมืองกังสเต บนเส้นทางส่วนหนึ่งของถนนสายมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างเนปาลและทิเบต รถวิ่งลัดเลาะภูเขาและแม่น้ำยาร์ลุงหรือแม่น้ำพรหมบุตร ชมทิวทัศน์สองข้างทางบนดินแดนหลังคาโลก นำท่านชมทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนหลังคาโลก ครอบคลุมพื้นที่
600 ตร. กม. ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,641 เมตร นั่นคือ ทะเลสาบยัมดร็อก (YAMDOK TSO) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลาซา 80 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 3 ทะเลสาบสวรรค์ของทิเบต น้ำใสจนเห็นภาพสะท้อนของภูเขา ท้องฟ้า เมฆ อย่างชัดเจน สีของน้ำในทะเลสาบออกสีเขียวอมฟ้าจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบเทอร์ควอยส์ ซึ่งหินเทอร์ควอยส์เป็นหินประดับที่มีค่ามากและพบเห็นได้มากในดินแดนแห่งนี้ (แต่จะจริงหรือปลอมก็ต้องพิสูจน์กันอีกที) จุดชมทะเลสาบสูง 4,990 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดสูงสุดที่เราลงไปยืนและเก็บภาพความประทับใจบนเส้นทางนี้
ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อ ระหว่างทางเราจะผ่านหมู่บ้านชาวทิเบตแท้ๆ ที่หาชมได้ยากแล้วในเมือง ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ถึงแม้ทุกวันนี้ความเจริญได้คืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว เรายังอาจได้พบเห็นวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมอยู่บ้าง นับจากจีนได้นำความเจริญพุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองลาซาในปัจจุบัน ทำให้ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เข้ามาหางานในเมือง อย่างไรก็ดีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวทิเบต ยังคงไม่ได้ลดน้อยลงไป

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง (12)

บ่าย         บ่ายแก่ๆ เดินทางถึง เมืองกังสเต เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากกรุงลาซาและเมืองซิกัทเซ่ เป็นหนึ่งในมืองสำคัญบนเส้นทางการค้าไม้และขนสัตว์ระหว่างทิเบตและอินเดีย เมืองกังสเตแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ทหารทิเบตต้านทานกองกำลังทหารจากอังกฤษ ซึ่งนำโดย Fransis Younghusband ที่การต่อสู้ของทหารทิเบตมีเพียงดาบและทังก้าที่ห้อยอยู่ที่หน้าอกเพียงเท่านั้น นำท่านชม วัดเพลกอร์ สร้างในปีค.ศ.1418 ประกอบด้วยอารามน้อยใหญ่ 15 หลัง เชิญชมภาพทังก้าและรูปปั้นธรรมบาลที่ปกติจะเป็นภาพเขียน แต่ที่นี่จะเป็นรูปปั้น จากนั้นชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเลิศที่ชาวทิเบตภาคภูมิใจ คือ เจดีย์เจียนเซ่คุมบุม (Gyangtse Kumbum Stupa) ตรงกลางของสถูปนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยทางวิญญาณ หรือ มัณฑาลา (Mandala) และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดไว้เมื่อศตวรรษที่ 15 โดยชาวเนปาล จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองชิกัตเช่ (3,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ห่างจากเมืองกังสเตราว 67 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากลาซา

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (13)

พักที่โรงแรม TASHI CHOTAR GRAND HOTEL (4*), SHIGATSE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด :  ชิกัทเซ่ - วัดทาชิลุนโป - ลาซา

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (14)

นำท่านชม วัดทาชิลุนโป 1 ใน 6 วัดสำคัญของนิกายหมวกเหลือง หรือ เกลุคปา อันประกอบด้วย วัดเดรปุง วัดเซรา วัดกานเดน และวัดคุมบุม วัดลาบัง ในเขตอัมโด วัดทาชิลุนโป เป็นสถานที่พำนักของปัญเชนลามะ  สร้างในสมัยค.ศ. 1447 โดยซงฆาปา ซึ่งเป็นสถานที่พำนักของปัญเชนลามะ ผู้ที่เป็นอาจารย์ขององค์ดาไลลามะ ลองไปฟังว่า ปัจจุบันภายในบริเวณวัดท่านจะได้ชมสถูปขององค์ปัญเชนลามะรวมถึงองค์ที่ 10 ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่ ใช้ทองคำและเครื่องประดับที่มีค่ามหาศาล นำท่านชมสถานที่ประดิษฐานพระอริยเมตไตรย หรือ พระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งมีขนาดใหญ่สูง 26 เมตร (ข้อมูลเพิ่มเติม : หากท่านมาเยือนในช่วงเทศกาลโลซา หรือปีใหม่ทิเบต ท่านจะได้พบกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า Gudor ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขนจามรีสีดำที่ผูกอยู่ที่ปลายเสาด้านบน ซึ่งเป็นตัวแทนป้องกันสิ่งชั่วร้าย  และผูกธงมนตรา 5 สีใหม่ พร้อมกันนั้นชาวบ้านก็จะนำผงข้าวสาลี ซึ่งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์มาโปรย และขว้างใส่กันเหมือนเทศกาลสงกรานต์บ้านเรา แต่ใช้ผงแป้งข้าวแทนน้ำ)

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน (15)

บ่าย         นำท่านเดินทางกลับ กรุงลาซา ใช้เวลาประมาณ  6 ชั่วโมง ( เพราะทางการทิเบตจำกัดเวลาและควบคุมความเร็วของรถในการเดินทางต่างจังหวัด ประมาณ 30 – 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วแต่เส้นทางบางช่วงไม่เท่ากัน )

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ (16)

พักที่โรงแรม INTERCONTINENTAL LHASA PARADISE HOTEL (5*), LHASA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่แปด :  ลาซา - เฉิงตู - กรุงเทพฯ

เช้าตรู่      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แบบกล่อง (17)
อำลาเมืองลาซา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.20 น.  เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U8658 (09.20-11.20)

11.20 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉิงตู

              นำท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (18)

15.30 น.  อำลาเมืองเฉิงตู ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 619 (15.30-17.35)

17.35 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทำไมต้องเลือกทัวร์ของที่นี่ เพราะเราเห็นว่า ชีวิตและสุขภาพของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
การให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา ย่อมทำให้ท่านพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
บริษัทฯ จึงเลือกใช้เส้นทางรถไฟขาขึ้น เพื่อให้ร่างกายท่านได้ปรับตัวก่อนขึ้นที่ราบสูงบนดินแดนหลังคาโลก
ลดความเสี่ยงกับภัยอันอาจเกิดขึ้นจากการปรับร่างกายไม่ทัน

 
ช่วงวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
2 ท่าน / ห้อง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
เฉพาะโรงแรม
9-16 เมษายน 60 85,900 14,900
13-20 พฤษภาคม 60 88,900 14,900
6-13 มิถุนายน 2560 88,900 14,900
16-23 ตุลาคม 2560 88,900 14,900
11-18 พฤศจิกายน 2560 85,900 14,900
ราคารวมทิปท้องถิ่นและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ :
1. เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษที่ทางการจีนสามารถสั่งปิด หรือไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ดังนั้นโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเส้นทางการท่องเที่ยวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน เวลาการเดินรถไฟ โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายในของทิเบต อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ


หมายเหตุ :

1. ตู้นอนบนรถไฟ ไม่สามารถระบุหมายเลขตู้และหมายเลขเตียงล่วงหน้า เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ขบวนรถไฟ กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเตียงนุ่มได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

2. ลักษณะของเตียงนุ่ม ห้องประกอบด้วย 4 เตียง ฝั่งละ 2 เตียง บนล่าง มีเบาะรองนุ่ม พร้อมหมอนและผ้าห่มชนิดหนา มีเครื่องทำความร้อนและท่อออกซิเจน มีทีวี หูฟัง และมีประตูปิดมิดชิดเป็นสัดส่วน

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมสถานที่ แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน การเดินรถไฟ โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นสาเหตุให้ต้องยกเลิก / เลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน


อัตราค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-เฉิงตู-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย

- ตั๋วเครื่องบิน เฉิงตู-ซีหนิง // ลาซา-เฉิงตู ชั้นประหยัด โดยสายการบินแอร์ไชน่า หรือ เสฉวนแอร์ไลน์
- ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนเตียงนุ่ม 4 เตียงต่อห้อง เส้นทางซีหนิงลาซา
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

- ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ  ประกอบด้วย

- ค่าที่พักตามระบุในรายการ

- ค่าอาหารตามระบุในรายการ  (ไม่รวมค่าอาหารบนรถไฟ)

- ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีนและเพอร์มิทเข้าทิเบต
- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและหัวหน้าทัวร์จากบริษัท อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตระหว่างการเดินทางในวงเงิน 1,000,000.- บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า

- น้ำดื่มตลอดรายการ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าอาหารบนรถไฟ

- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายต่างๆ  อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการ

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย


ข้อแนะนำสำหรับผู้ร่วมเดินทาง (โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่รักการเดินทางอย่างแท้จริง)

ลาซา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,500 - 4,000 เมตร บางช่วงสูงถึง 5,000 เมตร ปริมาณอ๊อกซิเจนจึงน้อยกว่าพื้นราบของกรุงเทพฯ เมื่อไปถึงเมืองลาซา พยายามเคลื่อนไหวช้าๆ โดยเฉพาะวันแรกที่ไปถึง โปรดพักผ่อนเพื่อปรับร่างกายให้คุ้นเคยกับอากาศเบาบาง ปัญหาโรคแพ้ความสูงไม่เกี่ยวกับ เพศ, วัย, อายุ หรือ ความฟิต ผู้ใหญ่บางคนอาจไม่มีปัญหา แต่หนุ่มสาวอาจมีปัญหาก็เป็นได้


ข้อควรพึงปฏิบัติ และความเข้าใจก่อนการเดินทาง
1. ให้เตรียมการตรวจสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ เนื่องจากทิเบตมีความกดอากาศสูง ท่านจะรู้สึกเหนื่อยง่าย

2. ดื่มน้ำแบบจิบให้บ่อยๆ และหายใจช้าๆ ลึกๆ
3. งดสูบบุหรี่เด็ดขาด หรือ ถ้างดไม่ได้ต้องสูบให้น้อยที่สุด

4. ถ้าตื่นนอนกลางดึกแล้วหายใจไม่ออก อย่าตกใจ เพราะร่างกายกำลังปรับตัวค่อย ๆ หายใจเข้าออกตามปกติ
5. โปรดเน้นตัวเองว่าเรื่องนี้ ไม่มีอันตราย นี่คือการปรับตัว

6. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยดี

การสำรองที่นั่ง
- ชำระเงินมัดจำท่านละ 33,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษ และ ขอสำเนาหนังสือเดินทาง

- ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน


เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป             เก็บค่าใช้จ่าย 33,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7-14 วัน                 เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน                   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %


เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

- ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล  การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 
สนใจสอบถาม โทร: 0 2887 8802, 0 2887 8803, 0 2887 9680

 
Asia : Tibet