"TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D 3N" ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิวเฟิ่น-อาบน้ำแร่ CODE: TW002 โทร 02 887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


"TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D 3N" ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิวเฟิ่น-อาบน้ำแร่

 

โปรแกรมท่องเที่ยว  ไต้หวัน
"TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D 3N"
ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิวเฟิ่น-อาบน้ำแร่

CODE: TW002
 จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

 

วันแรก   กรุงเทพฯ   - สนามบินเถาหยวน – อาบน้ำแร่
11.00 น.    สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาท์เตอร์ S ประตู  8  สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
13.20 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE   เที่ยวบินที่ CI832  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
18.10 น.    ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : EASTERN VILLA RESORT ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
อิสระท่านผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ง่ายๆ ภายในห้องพักของท่าน

วันสอง     ถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกัลป์และวัดมหายานที่ธิเบต วัดจงไถฉานซื่อ 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่ของเหล่านักแสวงบุญ มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาธรรมะอีกด้วย วัดนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป 101
เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษปลาประธานาธิบดี
แล้วนำท่านสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่น ชาอู่หลง นอกจากนั้นยังมีชาเขียวผงสุดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำร้อน เพราะชาเขียวผงนี้สามารถชงได้กับน้ำอุณหภูมิปกติ และชงกับน้ำเย็นได้ หรือจะเพิ่มความอร่อยด้วยการชงกับยาคูลท์  
จากนั้นนำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านลงเรือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ  ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน
จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน  
เย็น     อิสระอาหารมื้อค่ำ ภายใน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของไต้หวันได้ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการช้อปปิ้งภายในฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
พักที่: KUN HOTEL TAICHUNG  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันสาม    ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด  อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ   จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองเหย่หลิ่ว
เที่ยง    บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ  “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง   นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง  ซีเหมินติง  (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย  เชิญชวนให้ลอง น้ำมะระปั่นของที่นี่ ชาไข่มุก กุนเชียงไต้หวันและอื่นๆ อีกทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอางแบรนต่าง ๆ มากมาย
เย็น    อิสระอาหารมื้อค่ำ ภายใน ซีเหมินติง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของไต้หวันได้ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการช้อปปิ้งภายในซีเหมินติง
พักที่ : HOLIDAY INN EAST TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4    อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - GERMANIUM POWER  – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น89) – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ  จากนั้น ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้นำประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ศูนย์GERMANIUM POWER  แหล่งผลิตสินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย
เที่ยง    บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลวงเปา
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษได้ตามอัธยาศัย  
เย็น    อิสระอาหารมื้อค่ำ ภายใน MITSUI OUTLET เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการช้อปปิ้ง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
22.35 น.    เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI837 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
01.20+1 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 3 ร้าน คือ  ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP***

หมายเหตุ:  *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน
*** 25 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการคะ

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

 

อัตราค่าบริการ ปี2561

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มี/ไม่มีเตียงเสริม
ราคาเดียวกัน

พักท่านเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

27 – 30 เม.ย. 61

19900

19900

6000

11 – 14 พ.ค. 61

19900

19900

6000

19 – 22 พ.ค. 61

19900

19900

6000

01 – 04 มิ.ย. 61

19900

19900

6000

06 – 09 มิ.ย. 61

19900

19900

6000

20 – 23 มิ.ย. 61

19900

19900

6000

04 – 07 ก.ค. 61

19900

19900

6000

18 – 21 ก.ค. 61

21900

21900

6000

20 – 23 ก.ค. 61

21900

21900

6000

01 – 04 ส.ค. 61

21900

21900

6000

**เงื่อนไขในการจอง** มัดจำท่านละ 12,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
**เงื่อนไขในการจอง** (สำหรับกรุ๊ปปีใหม่ หรือ สงกรานต์ ) มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 • ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018
ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด ฯลฯ
เงื่อนไขการรับจองทัวร์
 1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระค่ามัดจำ  12,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 3. พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ

การยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

สายด่วน: คุณเล็ก 061 410 3338
061-406-6699 คุณก้อย
083-275-4848 คุณบี

 
Asia : Taiwan