ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน โทร 02 887 8802-3
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน
โปรแกรมท่องเที่ยว
"Hongkong Shenzhen Shantou"
ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน

CODE: HK003
จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @outbound
ฮ่องกง - นั่งรถไปเซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER
เซินเจิ้น - ผ่านชมสวนหงส์ซูหลิง แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น
เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา - เข้าที่พัก                  
ซัวเถา - เกาะมาหยู - กลับเซินเจิ้น - แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน - เข้าที่พัก
เซินเจิ้น - กลับฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์ - เขาวิคตอเรีย พ้อยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว – ชมจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน
วันที่ 1             กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - นั่งรถไปเซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER
06.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6         อาคารผู้โดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง
08.25 น.    นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 768 08:25-12:10
12.10 น.    เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา
โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้
เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8  ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ...หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (นั่งรถ) เซินเจิ้นตั้งอยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง  เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น เป็นหนึ่งในเขต เศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง มีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด  
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ด) 
…จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Lowu Center หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัด สินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่าน ต้องการอย่างเต็มที่ ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดต่างๆ มากมาย...
                ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก   
พักที่        CENTURY PLAZA HOTEL  หรือ BONANZA HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2         เซินเจิ้น - ผ่านชมสวนหงส์ซูหลิง แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น(อาทิเช่น หยก, ชา) – เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
...หลังอาหารนำท่านผ่านชม สวนหงส์ซูหลิง ถือเป็นสวนสาธารณะแห่งชาติของจีนที่มีขนาดเล็กที่สุด และเป็นจุดชมวิว ที่ทัศนียภาพกว้างใหญ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง รวมไปถึงนกนานาพัน นกป่าโกงกาง, นกในตำนาน ฯลฯ...หลังอาหารนำท่านแวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น อาทิ เช่น งานแกะสลักจากหยก, ครีมไข่มุก, ชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือเป็นเลือกเป็นของฝาก...แล้วนำเดินทางสู่อำเภอหลู่ฮง (ลู่ฟง) ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาตาคาร (แวะทานระหว่างทาง)
...จากนั้นนำท่าน นมัสการเฮียงบู๋ซัว หรือ เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริง ที่ชาวจีนในประเทศไทยได้ จำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์  ตัวเหลาเย ในวัดหยวนซัน  อายุประมาณ 800 ปี ที่มีชื่อเสียง โด่งดัง และเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลมานานแล้ว ว่ากันว่าพระพุทธรูป ตัวเหลาเยนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าใครขอพรแล้วจะสม ความปรารถนาทุกประการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่แดนไกลท่านจะสามารถให้พร และคุ้มครองได้เป็นอย่างดี  ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง  ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จใน ชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ใน ศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือ กันมาก...จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการนมัสการอนุสรณ์สถานของบุรพาจารย์ “ไตฮง”อันเป็น ที่นับถือของชาวจีนและศรัทธาของบุคคลทั่วไปในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน เมื่อยังมีชีวิตอยู่  ท่านได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ไว้อย่างมากมายมหาศาล ทั้งยังเป็นผู้ให้กำเนิด มูลนิธิปอเต็กตึ้ง   คนแรก ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความ  ใหญ่โตและสวยงาม   สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจด  บันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้  จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์  มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้ เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา  หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อ เป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้...แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองซัวเถา ซึ่ง ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติใน  ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของ  ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่าง ๆ กว่า  30 ประเทศ  ทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลาน  ชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! เมนู อาหารแต้จิ๋ว)
        ได้เวลานัดหมายส่งกลับโรงแรมที่พัก       
พักที่        PLATINUM CTRSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3         ซัวเถา - เกาะมาหยู - นั่งรถกลับเซินเจิ้น  - แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
...หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาหยู หรือ ไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการ รูปปั้น เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นนำท่านชม วัดมาจู๊ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก ภายในวัดมีการตกแต่งอย่างงดงาม ที่บนหลังคาของวัดถูกประดับอย่างสวยงามด้วย รูปแกะสลักของมังกรล่อแก้ว  และหงษ์คู่ กับดอกโบตั๋น เทพเจ้ามาจู๊ เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน เชื่อกันว่าหากวันใดจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้เทพเจ้ามาจู๊ก่อน เพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย….
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แวะทานระหว่างทาง)
        ...เดินทางกลับเมือง เซินเจิ้น ...นำท่านแวะ ชมศูนย์วิจัยยาจีน แหล่งแนะนำ สรรพคุณ ส่วนผสม มียาสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นยาครีม ฯลฯ หลายหลายให้ท่านได้เรียนรู้
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
        ...ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่        CENTURY PLAZA HOTEL  หรือ BONANZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4       เซินเจิ้น – ฮ่องกง(นั่งรถเหมา) - ซิตี้ทัวร์ - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กลับกรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
...หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ ฮ่องกง (นั่งรถเหมา) นำท่านชมทัศนียภาพถ่ายรูป ณ จุดชมวิว เขาวิคเตอเรียพ้อยท์ (VICTORIA  POINT) ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ตลอดจนเกาะน้อย ใหญ่ในทะเลจีนใต้จากมุมสูง (แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ)....นำท่านสู่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์  สถานที่พักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรัทธา อาทิ พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวัดนี้ และอธิษฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกกันว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย, สุภาพแข็งแรง อายุยืน, โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล …จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้งกันต่ออย่างจุใจ ย่านถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง มีเวลาให้ท่านทั้งวันให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า น้ำหอม หรือ ของเด็กเล่นฯลฯ  ณ ร้านช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกก็ได้
ค่ำ            อาหารอิสระตามอัธยาศัยไม่มีบริการ           
            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   
21.45 น.        เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761 21:45-23:55      
23.55 น.   
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…..
 จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @outbound
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง
(ท่าน/บาท)   
เด็กไม่ใช้เตียง
(ท่าน/บาท)
พักเดี่ยว
(ท่าน/บาท)
24-27 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 03 ก.ย. 60
15,999 14,999 4,000
07-10 ก.ย. 60 / 14-17 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
15,999
14,999
4,000
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าเมืองจีน 1,000 บาท/ท่าน**
12-15 ต.ค. 60 / 19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
18,999 17,999 4,000
02-05 พ.ย. 60 / 09-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60 / 23-26 พ.ย. 60
18,999 17,999 4,000
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60 / 14-17 ธ.ค. 60
18,999 17,999 4,000
** ราคานี้รวมค่าวีซ่าจีนเดี่ยวแล้วค่ะ**
หมายเหตุ
 • ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10  หยวน/วัน/ท่าน
 • รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามข้อกำหนดของสายการบิน
 • ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป ากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **

หมายเหตุ: กรณีลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 - 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาล (**อายุตั้งแต่ 81 ปีขึ้นไป ไม่รับคุ้มครอง**)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าเมืองจีน 1,000 บาท/ท่าน
 • กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน

         (หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 4 วัน ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด = 120 หยวน/ต่อทริปนี้ค่ะ)

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )

-คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปออกเดินทาง และมี หัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย
-คณะผู้เดินทางจำนวน ไม่ถึง 15 ท่านออกเดินทางแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***  

 • ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้เดินทางภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ Due Date ที่กำหนดให้  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมันหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง    
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขายสินค้าบริการ จากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้   

1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport)
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน   
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ/ทางตำรวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น   
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด  
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่า จะต้องคงมีอายุ เหลือ  ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
*** ลูกค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ม พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ***  
2) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร  
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสาร
จะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่าน
เอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบ
เงื่อนไข และข้อกำหนด ทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นบริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 เงื่อนไขการยกเลิก :
 • เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่ สามารถขอคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า,  ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง
 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทำการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
 • สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง  
 • อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ร้านเยื่อไผ่, ผ้าไหม, คริสตัล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้*
**หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @outbound


สายด่วน: 061-406-6699 คุณก้อย
083-275-4848 คุณบี
089-488-4997 คุณน้ำ
 

 
Asia : Hongkong