เรือคุณแม่ ล่องแม่น้ำ สามสี โทร.02-8878802-3
ReadyPlanet.com
เรือคุณแม่ ล่องแม่น้ำ สามสี โทร.02-8878802-3

 

Booking Online

 ส้นทาง  ล่องแม่น้ำสามสี

โดย "เรือคุณแม่"

.ชม  3 วัฒนธรรม  พุทธ, คริสต์ , อิสลาม และรับประทานอาหารค่ำบนเรือ.

13.00 น.      ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าน้ำริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

14.00 น.      นำท่านเดินทางตามรอยนานาชาติพันธ์ ด้วยมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางและมากด้วยความรู้ สู่สถานที่แรก มัสยิดฮารูณ
                  มัสยิดเก่าแก่ที่สุด
 แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่ตั้งรกรากริมฝั่งเจ้าพระยา ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์  รับฟังขั้นตอนการทำ
                  พิธีสำคัญ และความเชื่อต่างๆ ของศาสนาอิสลาม และ Rotini - โรตีส่งออก OTOP รสชาติดั้งเดิม หาทานยาก

15.20 น.     สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า(จีจินเกาะ)  สักการะ พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานบนพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรี 
                 ไทย-จีนเฉลิมรวมทั้งเหล่าเทพเจ้าในความเชื่อมหายาน และลัทธิเต๋า และงานสถาปัตยกรรมซึ่งออกแบบสอดคล้อง
                 ตามหลักฮวงจุ้ย

16.40 น.     โบสถ์ซางตาครู้ส กางเขนศักดิ์สิทธิ์ หรือ วัดกุฎีจีน ผสมผสานวัฒนธรรมการก่อสร้างของยุโรปในช่วงต่างๆ ร่วมกับการออก
                 แบบของสถาปนิกคนเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคม เยี่ยมชุมชนกุฎีจีน ชมขั้นตอนการทำขนมสืบทอดจากชาวโปรตุเกส
                 และจีน ปัจจุบันเหลือเพียง 2 ร้านเท่านั้น

17.50 น.     รับประทานอาหารค่ำบนเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณ สไตล์บุพเฟต์
19.00 น.     เดินทางโดยสวัสดิภาพถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

********************************************

อัตราค่าบริการ

ราคาปกติผู้ใหญ่ท่านละ     1,450.-บาท //   ราคาสมาชิก         1,400.- บาท
ราคาปกติเด็กท่านละ            900.-บาท //    ราคาสมาชิก           850.- บาท
(เด็กอายุ 4-10 ปี)

 อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าเรือขนข้าวโบราณนำเที่ยว
2.ค่าวิทยากรพิเศษบรรยายประวัติ 3 วัฒนธรรม
3.ค่าอาหารว่างบริการตลอดเส้นทาง
4.ค่าอาหารกลางเย็นสไตล์บุฟเฟต์
5.ค่าเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร บริการตลอดเส้นทาง

หมายเหต: ชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากทำการจองรอบเดินทาง
กรณีเปลี่ยนแปลงรอบเดินทาง แจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน ก่อนวันเดินทาง
 

 

มื้อหนัก ปิดท้าย
- แกงเขียนหวานไก่ สูตรเรือคุณแม่ ทานกับโรตีจากมัสยิดฮารูณ
- ข้าวหมกไก่ สูตรดั้งเดิมชาวอิสลาม หาทานได้ที่เรือคุณแม่เท่านั้น
- สปาเก็ตตีซอสแฮม
- ผัดผักฝรั่ง
- ลาบไก่ สูตรเรือคุณแม่
- ปลาหมึกผัดซอสไข่เค็ม
- กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมพริกไทย
- ปีกไก่บนทอดน้ำปลา
- ข้าวหอมมะลิ
- ผลไม้ตามฤดูกาลคัดคุณภาพกว่า 5 ชนิด
- ข้าวเหนียวมะม่วงเกรด A
- ตะโก้อร่อย ร้านสุจิตพร

 

มื้อเบาๆ ระหว่างเดินทาง
- ขนมสอดไส้โบราณ
- โรตี (ชิมที่ร้าน)
- ขนมฝรั่งกุฏีจีน ร้านแม่เป้า เจ้าดัง

 

รายการอาหาร
- ผ้าเย็นบริการตลอดเส้นทาง
- เครื่องดื่มบริการตลอดเส้นทาง:  น้ำสมุนไพร / น้ำอัดลม / น้ำเปล่า

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ

 
เรือดินเนอร์ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือไหว้พระ โชว์ บัตรชมการแสดง